Правна информация

За Deutsche Automobil Treuhand GmbH и филиалите на Deutsche Automobil Treuhand GmbH ("DAT Group") неприкосновеността на личния живот на всички клиенти и посетители на уебсайта е приоритет и цялата информация се третира поверително и с най-голямо внимание.

Използването на тези уебсайтове е предмет на следните условия за ползване. Моля, прочетете ги внимателно. преди да използвате нашите уебсайтове.

Като посещавате и използвате нашите уебсайтове, приемате следните условия:

Запазваме си правото да актуализираме или променяме съдържанието по-долу по всяко време. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия. В случай, че съществуват отделни условия за даден уебсайт, те имат предимство пред тези условия.

 

Поверителност

Когато използвате нашите услуги, може да бъдете помолени да предоставите лични данни. Отговарянето на тези въпроси е по избор. Вашите лични данни ще бъдат запазени и обработени в съответствие с разпоредбите на германските закони за поверителност. Личните данни, събрани на уебсайтовете на DAT Group, се използват за целите на изпълнението на договорите и за обработка на заявките ви. Вашите лични данни не се използват за консултации, реклами и пазарни проучвания, освен ако не ни дадете изричното си разрешение за това. В случай, че съгласието да използвате личните ви данни за гореспоменатите цели включва предаването на информацията ви на филиалите на Deutsche Automobil GmbH или на други трети страни, споменати във формуляра за съгласие, вашите данни могат да бъдат предадени на тях. В противен случай данните ви няма да бъдат предадени. Можете да оттеглите съгласието си да предавате данните си в бъдеще по всяко време. Зацелтасесвържетес Deutsche Automobil Treuhand GmbH.

 

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany

Телефон: +49 711 4503-0

Факс: +49 711 4586340

E-mail: vertrieb@dat.de

След катоподадетеилипредоставителичниданнинатезиуебсайтове, когатоизползватеспециалниоферти, виедаватесъгласиетосиличнитевиданнидасеобработватвсъответствиесправилатаиусловиятана DAT online изявлениетозаповерителност. Заповечеинформациявижтенашатадекларациязаповерителност.

 

Бисквитки

Бисквитката емалъктекстовфайл, койтоуебсайтътсъхраняванавашиякомпютър. Бисквитките, коитоизползватнашитеуебсайтове, несъбиратникаквиличниданнизавас. Можетедасеоткажетеотбисквиткитеповсяковреме, катопроменитенастройкитенабраузърасизабисквитки“.

Обикновено бисквиткитенанашитеуебсайтовесеизползватсамозаанонимнистатистическианализиизаподобряваненаонлайнопитанапотребителя.

Тип бисквитка   Oписание

Настройки           Уебсайтоветечестоследяткакпосетителите работят сдаденуебсайт. Тазиинформациявключванапримеринформациязавход, езиковинастройкинапотребителя, информациязакликваневърхуНапредилиПредишнo“ повременасесияит.н.

Деактивирането илиизтриванетонатезибисквиткимогат данамалят използванетонасъдържаниетонауебсайтаинашитеонлайнуслуги. Вкраянасесиятабисквиткитесеизтриват. DAT Group незапазваникакваличнаилидругаинформация, взетаоттезибисквитки.

Състояние насесията     Уебсайтоветечестоследяткакпосетителитевзаимодействатсдаденуебсайт. Такиваданнивключват, например, коистраниципосещаватпотребителитенай-честоидалиполучаватсъобщениязагрешкиотопределенистраници. Тезит. нар. „бисквиткизасесиясеизползватзаподобряваненанашитеуслугииподобряваненаонлайн преживяването ви. Деактивиранетоилиизтриванетонабисквиткитеотсесиитененарушаваизползванетонауебсайта. Следкатозатворитебраузъра, DAT Group изтриватезибисквитки.

Анализ

Този уебсайтизползва Piwik, инструментзауебанализ с отворенкод (http://de.piwik.org) засъбиранеисъхранениенаданнизацелитенамаркетингаи процес на подобряване. Тезиданнислужатзасъздаваненапотребителскипрофилиподпсевдоним. Събранитеданнимогатдаслужаткатоосновазасъздаванетонапрофилизаизползваненапсевдоним. Безизричнотосъгласиенапотребителяданните, събраниот Piwik, несеизползватзаидентифицираненапосетителянатозиуебсайт, аданнитенесеобединяватсличниданнизасобствениканапсевдонима.

Сигурност            DAT Group използвабисквиткизасигурностзаудостоверяваненапотребителите, предотвратяваненазлоупотребасданнизавходизащитанапотребителскитеданниотнеоторизирандостъп. Бисквиткитезасигурностсъщосеизтриватпризатваряненасесията.

 

 

13 февруари 2018

Управление набисквитки

В повечетобраузъриможетедапроменятеизползванетонабисквиткииндивидуалноидауправлявате / отхвърлятебисквиткивнастройкитенабраузъра:

Ако използвате Internet Explorer, отидетена: "Инструменти" => "Опциизаинтернет" => раздел "Защита" => "Персонализиранониво". Тукможетедадеактивиратебисквиткитеилидазададетеподкана. Акопоследниятеактивиран, винагищебъдетепопитанидалибисквиткататрябвадабъдеприетаилиотхвърлена.

За повечеинформация, моля, вижтепомощното меню навашиябраузър. Наwww.allaboutcookies.orgможетесъщоданамеритеповечеинформациязатовакакработятбисквитките.

Препоръчваме данедеактивиратебисквитките“, защотощепропуснетемногоинтересниновинииинформация. Например, нямадаполучитеинформациязаоферти, коитобихамоглидавизаинтересуват.

 

Авторско право

Съдържанието и материалите на нашите уебсайтове са защитени от авторското право и други закони за интелектуалната собственост. Извън правнатастепеннаприложимитезаконизаавторскотоправо, съдържаниетоиматериалитенемогатдабъдатвъзпроизвеждани, обработвани, предавани, разпространяваниилиоценяванипоникакъвначинбезпредварителнотописменоразрешениеотнаси / илисъздателянасъдържаниетоиматериалите. Щемаркирамесъдържаниетонауебсайта, коетонеесъздаденоотнаскатосъдържаниенатретистрани.

Съдържанието натезиуебсайтовенеможедасеизползва, копира, възпроизвежда, разпространява, модифицираилиправидостъпно затретистранизатърговскицели. Изображенията, показанинауебсайтовете, могатдабъдатпредметназаконизаавторскитеправанатретистрани.

Търговски марки

Освен аконееуказанодруго, всичкитърговскимаркинатезиуебсайтовесарегистриранитърговскимаркина Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Товасеотнасяпо-специалнозатърговскимаркиилога.

Лиценз

DAT Group сестремидапредставяиновативниуебсайтове, коитомогатдабъдатполезнизавас. Съдържаниетоиматериалитенанашитеуебсайтовесазащитениотзаконитезаавторскотоправоиинтелектуалнатасобственост. Чрезвзаимодействиестезиуебсайтовенеполучавателиценззаизползваненаинтелектуалнатасобственостна DAT Group илитретистрани.

 

Отговорност

Този уебсайтсъдържавръзкикъмуебсайтовенатретистрани (външнивръзки). Тезиуебсайтовесаобектнаотговорностнасъответнитедоставчици. Следсвързванетонауебсайтовететяхнотосъдържаниебешепроверенозазаконовинарушенияитакиванарушениянебяхаоткритиповременасвързването. Въпрекитова, безяснаиндикациязазаконовонарушение, неможедасеочаква винаги дасепроверяватсвързаниуебсайтове. Веднагащомнаучимзанякаквозаконовонарушение, засегнатитевръзкищебъдатпремахнатинезабавноотнас.

Ако забележите, чевръзкитенанашитеуебсайтовесеотнасятдоуебсайтове, коитонарушаватприложимитезакони, моля, изпратетениимейлна info@dat.de. Следтоваведнагащепремахнемтезивръзкиотнашитеуебсайтове.

Цялата информация, посоченананашитеуебсайтове, бешеизцялосъставенаипрегледана. Всепак, ниенепоемамеотговорностзанеговатакоректност. Запазенисагрешкиипропуски. Ниенепоемамеотговорностзакоректност, пълнотаиактуалност.

Освен това, ниесизапазвамеправотодаизтривамеповсяковремеибезпредизвестиетазиинформация отчастиилиизцялоиливременноилиокончателнодапрекратимпубликуванетоим.