Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ze zákona jsme povinováni vydat následující prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení obsahuje informace o tom, kdo jsme, jaký druh údajů uchováváme a k jakým účelům. Prohlášení rovněž obsahuje informace o počátečním předání údajů a druhu přenášených údajů.

1. Předmět ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů, resp. soukromí, se týká osobních údajů. Osobní údaje jsou informace týkající se osobního prostředí identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Příkladem je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, ale také uživatelské údaje jako IP adresa počítače.

2. Automatické anonymní shromažďování, zpracování a používání údajů

Automaticky shromažďujeme, zpracováváme a používáme údaje, které nejsou osobními údaji a které nám předává váš internetový prohlížeč (cookies). Tyto informace obsahují:

- typ a verzi prohlížeče

- operační systém

- URL referer (zdroj webového odkazu)

- IP adresu (název hostitele pro použitý počítač)

- čas serverového požadavku

Ve většině prohlížečů si můžete prohlížeč nastavit tak, aby byly odmítány nové soubory cookies nebo deaktivovány soubory cookies, které již byly přijaty. Za tímto účelem si otevřete nabídku Nastavení (Settings) v liště nabídky a zvolte příslušné nastavení. Může to však negativně ovlivnit některé funkce webové stránky. Pokud se přesto rozhodnete omezit používání souborů cookies, ujistěte se, že vaše preferovaná úroveň zabezpečení byla nastavena na každém počítači a v každém prohlížeči, s nimiž pracujete.

2.6 váš aktuální výběr souborů cookie

Otevřete Cookie-box

3. Vyžadované shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Používání webové stránky v zásadě nevyžaduje, aby byly shromažďovány, zpracovány nebo používány jakékoliv osobní údaje. Proto takové shromažďování, zpracování nebo používání údajů neprovádíme.

Osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze v případě, že nám svoje osobní údaje dobrovolně poskytnete. To může být nezbytné v následujících případech:

3.1. Registrace

Před uzavřením smlouvy je nezbytné se předem registrovat. To zahrnuje poskytnutí osobních údajů. Při registraci jste vyzváni k zadání následujících osobních údajů:

- příjmení a jméno

- adresa

- e-mailová adresa

- telefonní číslo

3.2. Informační zpravodaj (newsletter)

Pokud chcete odebírat náš informační zpravodaj (newsletter), budeme potřebovat vám přidělenou aktuální e-mailovou adresu a další osobní údaje, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Svůj souhlas s uchováním vašich osobních údajů a e-mailové adresy a s používáním těchto informací za účelem zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoliv odvolat.

3.3. Plnění smluv

Osobní údaje, které potřebujeme k poskytování našich služeb nebo plnění našich smluv, může být nezbytné předat jiným podnikům, například partnerům v oblasti rozhraní nebo jiným poskytovatelům služeb. Vaše osobní údaje budou předávány třetím stranám pouze v případě, že je to vyžadováno z obchodních důvodů.

3.4. Předávání údajů třetím stranám a orgánům veřejné moci

V jiných případech budeme vaše osobní údaje předávat třetím stranám pouze, pokud jste nám k tomu dříve udělili souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje budeme zpřístupňovat orgánům veřejné moci pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy a výkon soudních rozhodnutí.

3.5 Reklama

Vaše osobní údaje budeme používat k reklamním účelům pouze, pokud jsme k tomu obdrželi váš souhlas.

3.6. Předávání údajů do zahraničí

Shromažďované údaje obecně nejsou předávány do zahraničí.

3.7. Používání telekomunikačních a mediálních služeb

Shromažďujeme a používáme osobní údaje za účelem umožnění používání telekomunikačních a mediálních služeb (údaje o používání). Tyto údaje o používání zahrnují mimo jiné specifické charakteristiky týkající se vaší identifikace, data zahájení a konce doby používání, rozsah používání a informace o telekomunikačních a mediálních službách, které jste použili.

3.8. Zpracování údajů o používání za účelem vyúčtování

Po skončení používání zpracováváme údaje o používání pouze, pokud jsou tyto údaje vyžadovány pro účely vyúčtování (fakturační údaje). Provádíme sloučení údajů o používání různých telekomunikačních a mediálních služeb, pokud je to vyžadováno pro účely fakturace a pokud je to možné. Kvůli dodržení platných právních, zákonných nebo smluvních požadavků týkajících se uchování údajů můžeme údaje zablokovat.

3.9. Zpřístupnění třetím stranám

Fakturační údaje jsou předávány jiným poskytovatelům služeb nebo třetím stranám, pokud je to vyžadováno k stanovení ceny a k vyúčtování poplatků, které máte zaplatit. Máme-li s třetí stranou podepsanou smlouvu o vybírání poplatků, můžeme fakturační údaje předat příslušné smluvní straně, pokud je to za tímto účelem vyžadováno. Anonymizované údaje o používání mohou být pro účely marketingových výzkumů předávány jiným partnerům poskytujícím služby.

3.10. Reklama, výzkum trhu, telekomunikační a mediální služby na míru

Za účelem přizpůsobení našich telekomunikačních a mediálních služeb na míru vytváříme profily s informacemi o používání pod přezdívkami. Profily o používání nejsou slučovány s údaji o vlastníkovi přezdívky.

4. Právo na informace

Máte právo si kdykoliv vyžádat informace o údajích uchovávaných o vaší osobě, jejich původu a zdroji, příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž jsou tyto údaje předávány, i účely uchování údajů.

Informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, si můžete vyžádat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu datenschutz@dat.de.

5. Výmaz a blokování

Osobní údaje zpracovávané pro naše vlastní účely vymažeme, jakmile tyto údaje již nadále nebudou potřeba k naplnění účelů, pro které byly údaje uloženy. Pokud právní, zákonné nebo smluvní požadavky týkající se uchování údajů zakazují výmaz těchto údajů, pokud existuje důvod předpokládat, že výmaz údajů poškodí oprávněné zájmy dotčené osoby, nebo pokud by výmaz údajů vyžadoval nepřiměřené úsilí kvůli zvláštnímu způsobu uložení údajů, údaje namísto toho zablokujeme.

Kromě toho můžete kdykoliv požádat o zablokování, opravu nebo výmaz údajů, které jsme o vás shromáždili. Údaje budou rovněž vymazány v případě, že v budoucnu odvoláte svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním osobních údajů. Pokud k odvolání souhlasu dojde během aktuální obchodní transakce, údaje budou vymazány ihned po dokončení takové obchodní transakce.

Další právní ustanovení týkající se výmazu nebo blokování údajů se nemění.

6. Technická a provozní opatření

Zavedeme technická a provozní opatření nezbytná k zajištění dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů, pokud bude poměr vynaloženého úsilí a zamýšleného účelu v oblasti ochrany osobních údajů přiměřený. V případě e-mailové komunikace nemůžeme zaručit bezpečný přenos údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme zasílat důvěrné informace pouze poštou.

7. Správce údajů

Správce údajů (podle právních předpisů o ochraně osobních údajů):

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Německo

Tel. č.: +49 711 4503-0

Fax: +49 711 4586340

E-mail: info@dat.de

Oddělení poskytovatele pro dodržování předpisů o ochraně osobních údajů:

paní Patricia Krenedics

8. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním nebo používáním svých údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je nutné zaslat na adresu:

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Německo

Tel. č.: +49 711 4503-0

Fax: +49 711 4586340

E-mail: info@dat.de