Galalietotāja licences līguma standarta noteikumi

Apstiprināja: UAB ,,Data auto“  vadītāja Lina Genevičienė

Noteikumi ir spēkā no 2023-10-02

Vilnius
 
 
1. DARBĪBAS JOMA
 
 
Šie Deutsche Automobil Treuhand GmbH (turpmāk DAT) standarta noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem DAT produktu gala lietotājiem.
 
Šie noteikumi attiecas uz visiem līgumiem, ko DAT vai to pilnvarotie pārstāvji noslēdz ar DAT produktu un pakalpojumu galalietotājiem. Līguma noteikumi tiek piemēroti bez nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad DAT vai to pilnvarotie pārstāvji rakstiski vienojas ar lietotājiem par to maiņu. DAT vai to pilnvarotie pārstāvji nevar atpazīt atšķirīgus un pretrunīgus nosacījumus, ja vien par izmaiņām nav panākta rakstiska vienošanās.
 
Šie noteikumi attieksies arī uz visiem līgumiem starp DAT vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem ar galalietotājiem nākotnē.
 
Galalietotāji tiks informēti par izmaiņām šajos noteikumos rakstiski, pa faksu vai e-pastu. Ja galalietotājs četru nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas neiebilst pret noteikumu izmaiņām, izmaiņas tiks uzskatītas par pieņemamām. Galalietotājs atsevišķā paziņojumā tiks informēts par tiesībām iebilst pret noteikumu izmaiņām un visām tiesiskajām sekām, ja DAT vai to pilnvarotie pārstāvji noteiktajā termiņā nesaņems no galalietotāja nekādu atbildi. nosacījumu maiņa.
 
 
2. JĒDZIENI UN DEFINĪCIJAS
 
 
Licences devējs - Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-g. 1, 73760 Ostfildern, Vācija Štutgartes rajona tiesā, komercreģistra Nr. 214549, PVN numurs DE 147826142 (turpmāk - DAT).
 
Licences turētājs – Data auto UAB, korespondences adrese V. Žalakevičiaus iela 29-19, LT- 10109 Viļņa, uzņēmuma kods 306371307, PVN maksātāja kods LT100016383113 (turpmāk - DAT pilnvarotais pārstāvis).
 

 
Lietošanas teritorija – DAT pakalpojumus un produktus var izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā. Apakšlicences turētājs - jebkura fiziska vai juridiska persona, klients, kurš ir noslēdzis līgumu par DAT produktu un pakalpojumu izmantošanu tikai saviem mērķiem par samaksu vai bez maksas (turpmāk - Klients).

 
Apakšlicences turētājs - jebkura fiziska vai juridiska persona, klients, kurš ir noslēdzis līgumu par DAT produktu un pakalpojumu izmantošanu tikai saviem mērķiem par samaksu vai bez maksas (turpmāk - Klients).

DAT pakalpojumus un produktus var izmantot tikai apakšlicences līgumā norādītās personas - lietotāji. Piekļuve produktiem un pakalpojumiem tiek piešķirta ierobežotam šādu personu sarakstam, un tikai tik daudz personu var izmantot DAT produktus un pakalpojumus vienlaikus.

3. REĢISTRĀCIJA DAT TIEŠSAISTES PAKALPOJUMIEM
 
 
Piekļuvei DAT Online sistēmām var būt nepieciešama reģistrācija. Par reģistrāciju nav jāmaksā. Reģistrēties var tikai pieaugušie. Ja nepieciešams, lietotājam reģistrācijai jāiesniedz sava personu apliecinoša dokumenta kopija.
 
Ja klients ir juridiska persona, DAT vai tā pilnvarotie pārstāvji var pieprasīt norādīt PVN maksātāja kodu un iesniegt uzņēmuma reģistrācijas dokumentus.
 
Reģistrācijai sniegtajiem datiem jābūt pilnīgiem un pareiziem. DAT pēc pieprasījuma izsniegs apakšlicences īpašniekam klienta numuru, personīgo lietotājvārdu un paroli, ko apakšlicences īpašnieks var mainīt. Lietotājvārds un parole nedrīkst aizskart jebkādas trešo personu tiesības, citu personu vārdu vai preču zīmi, morāles principus Klients apņemas glabāt pieslēguma DAT sistēmām datus konfidenciāli un neizpaust tos trešajām personām.
 
Reģistrācija neuzliek klientam pienākumu iegādāties vai lietot DAT produktus un pakalpojumus.
 
Personas datu izmaiņu gadījumā klients apņemas nekavējoties informēt Licenciātu par izmaiņām.
 
 
4. LĪGUMA SLĒGŠANA
 
 
Piedāvājumi par DAT produktu un pakalpojumu izmantošanu nav saistoši. Līgums starp Licenciātu un Licences devēju tiek noslēgts rakstveidā (var būt arī pa faksu) vai pēc klienta elektroniski iesniegtas parakstītas pasūtījuma veidlapas, kas piešķirta vēlamajam pakalpojumam vai precei.
 
Klienta pasūtījumu var apstiprināt pa faksu vai e-pastu. Pakalpojumu vai preču piegāde klientam ir līdzvērtīga pasūtījuma apstiprināšanai.
 
 
5. PAKALPOJUMU NOTEIKUMI
 
 
Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar ar klientu noslēgtā līguma nosacījumiem. Visas pakalpojumu cenas ir norādītas preces aprakstā un ir norādītas atsevišķi rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem.
 
Pakalpojuma sniegšanas sākums un nosacījumi ir obligāti tikai tad, ja tos nepārprotami rakstiski, faksu vai e-pastu apstiprina DAT vai tā pilnvarotie pārstāvji.
 
Gadījumā, ja DAT nevar sniegt pakalpojumus vai nevar tos sniegt laikā no DAT neatkarīgu apstākļu dēļ, neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas līguma noteikumiem, DAT ir tiesības atteikties sniegt līgumpakalpojumus. Šādā gadījumā DAT vai tā pilnvarotajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē klients un jāatgriež par pakalpojumiem samaksātās summas.
 
Gadījumā, ja DAT pēc līguma noslēgšanas neparedzētu apstākļu dēļ nevarēs sniegt daļu no pakalpojumiem, klientam tiks atmaksāta par pakalpojumiem samaksātā summa atkarībā no tā, kura pakalpojuma daļa nevarēja tikt sniegta vai tika nav nodrošināts laikā.
 
Gadījumā, ja DAT nevar sniegt pakalpojumus saskaņā ar ar klientu noslēgtā līguma nosacījumiem, klientam ir jānosaka saprātīgs termiņš, kurā DAT var atsākt pakalpojuma sniegšanu. Šādos apstākļos klientam nav tiesību vienpusēji lauzt līgumu.
 
DAT ir tiesības sniegt klientam daļējus pakalpojumus, ja tas klientam ir pieņemami un tādā apmērā, kāds nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.

6. LĪGUMA IZPILDE
 
 
DAT sniedz pakalpojumus atbilstoši Klienta pasūtījumā vai līgumā ar Klientu saskaņotajam pakalpojumu apjomam un veidam. Publiskajā telpā vai reklāmas materiālā norādītie tehniskie dati, specifikācijas vai izpildes nosacījumi nav uzskatāmi par kvalitatīvu un pareizu informāciju. Ja līguma priekšmets ir programmatūra, tai jābūt piemērotai lietošanai saskaņā ar līgumu. Līguma pakalpojumu būtībai un apjomam jāatbilst pakalpojumu aprakstiem, jebkādiem papildu līgumiem vai šiem Standarta noteikumiem.
 
DAT apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu datu, datu bāzu un programmatūras pilnīgumu un savlaicīgu piegādi. Informācija par visu veidu transportlīdzekļiem netiek sniegta.
 
Ja DAT sniedz pakalpojumus bez maksas, pakalpojumu sniegšana var tikt apturēta jebkurā laikā bez atsevišķa brīdinājuma. Sakarā ar šādu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu DAT nav atbildīgs par Klientam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, Klients nevar izvirzīt nekādas pretenzijas vai prasības.
 
Ja pakalpojumi tiek sniegti ārpus Lietuvas Republikas, citu valstu tiesību akti, likumi vai citi apstākļi var novest pie nepareizas līguma izpildes. Šajā gadījumā ir nepieciešamas individuālas vienošanās un Standarta noteikumu izmaiņas.
 
Programmatūras un IT sistēmu pareizai funkcionēšanai Klients par saviem līdzekļiem rūpējas par atbilstošu datortehniku, operētājsistēmām un interneta pieslēgumu. Ja Pasūtītājs nepilda šo pienākumu, vienošanās un saistības saskaņā ar līgumu ar DAT netiek mainītas.
 
Visi DAT serveri ir savienoti ar internetu, izmantojot salikto sistēmu arhitektūru. Dati tiek pārsūtīti caur maršrutētājiem, slēdžiem, slodzes balansētājiem utt., kas var ierobežot datu pārraides ātrumu. Sakarā ar palielināto pārsūtāmo datu apjomu, maksimālais datu pārsūtīšanas ātrums var nebūt garantēts. Šajā gadījumā datu pārraides ātrums tiek vienādi sadalīts visiem lietotājiem.
 
DAT neslēdz ar Klientu atsevišķu pakalpojumu līmeņa līgumu (SLA - Service Level Agreement), attiecīgi tiek piemēroti šādi noteikumi: DAT servera un tīkla infrastruktūras jauda līdz pārraides punktam uz internetu ir vismaz 99% no mēneša vidējais rādītājs. DAT sniegto pakalpojumu traucējumi vai ierobežojumi var rasties no DAT neatkarīgu apstākļu dēļ. Tas var notikt trešo personu rīcības, interneta pieslēguma tehnisko apstākļu dēļ, ko DAT nevar ietekmēt, vai nepārvaramas varas dēļ. Datu pārraidi var ietekmēt arī klienta izmantotā datora un programmatūras īpašības. DAT regulāri uzrauga savu tīkla darbību drošības, integritātes, pakalpojumu un privātuma sistēmas. Šo iemeslu dēļ pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta vai ierobežota, ņemot vērā Klienta intereses. Apkopes darbi tiek veikti laikā, kad sistēmas ir vismazāk noslogotas. Pakalpojuma sniegšanas ilgāka pārtraukuma vai ierobežojuma gadījumā DAT iepriekš informēs Klientu par pakalpojuma traucējumiem, to apjomu un ilgumu un novērsīs trūkumus iespējamā un saprātīgā termiņā.
 
DAT sniegtie pakalpojumi var tikt mainīti atkarībā no Klienta un DAT vajadzībām.
 
7. AUTORTIESĪBAS/KONFIDENCIALITĀTE
 
 
DAT sistēmas un programmatūra, tostarp, bet ne tikai dati, datu bāzes, grafikas, bukleti, zīmējumi un veidlapas, ir aizsargāti ar autortiesībām. Preču zīme ir DAT īpašums.
 
Klientam tiek piešķirtas tiesības izmantot DAT sistēmas līguma darbības laikā. Tiesību nodošana trešajām personām ir aizliegta. Klientam ir aizliegts pārdot, nodot, aizdot, iznomāt vai citādi nodot DAT piešķirtās tiesības saskaņā ar līguma noteikumiem.


 Programmatūras lietošanas tiesības Klientam tiek piešķirtas ar līgumu, kas nepiešķir tiesības izmantot produktus un pakalpojumus citiem uzņēmumiem vai trešajām personām. Tāpat piešķirtās tiesības un programmatūru nevar izmantot citi Klienta uzņēmumi vai filiāles. Ar katru uzņēmumu, uzņēmumu vai saistīto uzņēmumu ir jānoslēdz atsevišķs līgums par Pakalpojumu izmantošanu, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās.

 
Klientam nav tiesību mainīt vai noņemt pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu programmatūras izmantošanu. Klients nedrīkst kopēt piekļuves atslēgu, noņemt vai modificēt programmatūras īpašumtiesību paziņojumus, sērijas numurus un citus programmatūras identifikācijas līdzekļus.
 
Klientam jānodrošina, lai trešās personas nevarētu nesankcionēti piekļūt DAT sistēmām. Klientam ir jāglabā licences informācija un pieteikšanās dati konfidenciāli.
 
Programmas un datus nedrīkst kopēt pilnībā vai daļēji, nedrīkst izmantot publiskajā telpā, izņemot gadījumus, kad DAT vai Licences turētājs rakstiski apstiprina šādu datu izmantošanu. Šie noteikumi tiek piemēroti arī pēc programmatūras līguma beigām.
 
Izbeidzot programmatūras lietošanas līgumu, Klients zaudē tiesības izmantot DAT sistēmas, programmas vai datus. Līgumam beidzoties, Klients apņemas nekavējoties dzēst jebkuru DAT programmatūru vai dot iespēju DAT pilnvarotajam pārstāvim veikt šādas darbības, veikt pārbaudi. Pasūtītāja radītie darba rezultāti līguma darbības laikā tiek uzskatīti par izņēmumu. Klients ir atbildīgs par to uzglabāšanu turpmākai lietošanai.
 
Klients nodrošina, ka visi tā darbinieki vai pilnvarotās personas ievēros šīs saistības.
 
 
8. ANONĪMA APRĒĶINU REZULTĀTU UN CITU INŽENERIJAS REZULTĀTU PĀRSŪTĪŠANA TO KLIENTIEM, KAS IR UZŅĒMĒJIEDARBĪBAS PERSONAS DAT
 
 
Ja Klients ir saimnieciska persona, viņš piešķir DAT neekskluzīvas, laikā un vietā neierobežotas tiesības izmantot Klienta izveidoto aprēķinu rezultātu tehniskos datus, izslēdzot jebkādus personas datus. Tehniskie dati tiek izmantoti saviem mērķiem, īpaši datu pareizības novērtēšanai, kopēšanai, izplatīšanai vai publicēšanai, ciktāl tas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanas un DAT, DAT Klientu un sadarbības partneru darbības pārvaldības nolūkos, vai statistiskām analīzēm.
 
Šim nolūkam Klients, kas ir saimnieciskā vienība, apņemas ar DAT sistēmās uzstādītiem līdzekļiem nodot DAT aprēķinu rezultātu un citu ar tehnoloģijām saistīto darbu rezultātu informāciju. Šajā kontekstā DAT nodrošina aprēķinu rezultātu un citu ar tehnoloģijām saistītu darba rezultātu konfidencialitāti un nesaistīšanu ar jebkādiem personas datiem. Šīs DAT piešķirtās tiesības saglabājas arī pēc Klienta līguma ar DAT beigām.
 
 
9. REVĪZIJA
 
 Ja DAT nodod Klientam lietošanā programmatūru, datus vai datu bāzes, pamatotu aizdomu gadījumā par autortiesību pārkāpumiem DAT jādod iespēja kopā ar Klientu pārbaudīt programmatūras lietošanu parastajā darba laikā. Pārbaudi, saglabājot konfidencialitāti, var veikt DAT pārstāvji vai saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem neatkarīgi eksperti, kas iesniedz ziņojumus DAT. Ja tiek konstatēti licences vai autortiesību pārkāpumi, informācija tiek vākta tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu DAT prasības un prasības par līguma laušanu. Licences pārkāpuma un DAT zaudējumu pilnīgas atlīdzināšanas gadījumā ekspertiem nav tiesību izpaust nekādu informāciju par pārbaudes rezultātiem. Par plānoto pārbaudi Klients ir rakstiski jāpaziņo vismaz 30 dienas. Pārbaude nedrīkst traucēt Klienta ikdienas procesus. Visai informācijai par Klienta biznesa procesiem ir jābūt konfidenciālai. Klientam ir jānodrošina, lai pārbaudes laikā ekspertiem netiktu nodoti trešo personu dati. Ja šādu aizsardzību nevar nodrošināt, pārbaudi nevar veikt. Papildus tam visam Klientam ir jāsniedz visa pārbaudei nepieciešamā informācija.

10. MAKSĀJUMA NOTEIKUMI UN MAKSĀJUMA KĀRTĪBA

 
 
Visas cenas ir balstītas uz līguma ar Klientu noslēgšanas brīdī spēkā esošo cenrādi un ir norādītas bez PVN, ja vien nav panākta cita vienošanās.
 
Maksas, kas nav atkarīgas no pakalpojumu izmantošanas, ir jāmaksā avansā, ja vien nav panākta cita vienošanās. Ja līgums tiek noslēgts kalendārā gada laikā, gada maksas proporcija tiek aprēķināta par lietošanas periodu.
 
Maksājumi atkarībā no pakalpojumu izmantošanas tiek aprēķināti pārskata perioda beigās, ja vien nav panākta cita vienošanās.
 
Rēķini par DAT sniegtajiem pakalpojumiem ir jāapmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pēc to saņemšanas.
 
Norēķini par DAT pakalpojumiem un produktiem tiek veikti ar bankas pārskaitījumu.
 
DAT sniegto pakalpojumu un preču cenas var tikt mainītas vienpusēji, par izmaiņām Klients ir jāinformē vismaz 6 nedēļas iepriekš. Ja klients neiebilst sešu nedēļu laikā pēc paziņojuma par cenu izmaiņām saņemšanas, jaunais cenrādis tiek piemērots no nākamā pārskata perioda sākuma. Cenu izmaiņu gadījumā Klients tiek atsevišķi informēts par iebilduma tiesībām un atbildes nesniegšanas tiesiskajām sekām.
 
Ja Klients par sniegtajiem pakalpojumiem neapmaksā vairāk nekā divus mēnešus pēc rēķina izrakstīšanas datuma, DAT ir tiesības šī iemesla dēļ pārtraukt vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu bez atsevišķa brīdinājuma.
 
Būtisks iemesls, kādēļ DAT pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta vai ierobežota bez atsevišķa brīdinājuma, ir Klienta maksātnespēja vai pret viņu ierosinātā bankrota lieta.
 
 
11. ĪPAŠUMA IEROBEŽOJUMI
 
 
Preču piegādes gadījumā īpašumtiesības uz precēm pieder DAT vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem līdz pilnai preču samaksai. Ja par preci netiek samaksāts ilgāk par 10 dienām, DAT ir tiesības lauzt preču piegādes līgumu un ņemt preci atpakaļ.
 
 
12. ATJAUNINĀJUMI
 
 
Ja līguma priekšmets ir programmatūra, dati vai datu bāzes, kuras DAT atjaunina saskaņā ar līgumu, Pasūtītājam regulāri un nekavējoties jāveic atjauninājumi, lai nodrošinātu programmatūras un/vai IT sistēmu pareizu darbību.
 
 
13. TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU
 
 
Šo līgumu tā darbības laikā jebkura no pusēm var izbeigt iepriekš, ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš, par to rakstiski paziņojot otrai pusei.
 
Jebkura no pusēm var izbeigt līgumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja otra puse pārtrauc savu darbību, plāno izbeigt savu darbību, tiek pieteikta bankrota procedūra vai citi būtiski līguma pārkāpumi.

14. TIESĪBAS UZ LĪGUMA APTURĒŠANU
 
 
Ja Klients kavējas norēķināties par pakalpojumiem, DAT ir tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu vai bloķēt piekļuvi pakalpojumiem uz kavējuma laiku.
 
Pasūtītājam nav tiesību apturēt līguma izpildi.
 
 
15. PRASĪBAS PAR DEFEKTIEM
 
 
Ja pakalpojumiem vai precēm ir trūkumi un tie neatbilst to aprakstam, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt defektu un defektu novēršanu vai piegādāt preces, kas atbilst to aprakstam. DAT ir tiesības izvēlēties veidu, kādā tiks novērsti trūkumi. Ja konstatētie defekti netiek novērsti vai novērsti, Klientam ir tiesības pieprasīt pakalpojuma cenas samazināšanu vai lauzt līgumu.
 
Konstatētie defekti ir jānovērš iespējami īsā laikā pēc kļūdu apraksta saņemšanas no Pasūtītāja. Noteikumi netiek piemēroti, ja programmas vai dati pēc būtības ir pareizi, bet neatbilst Klienta vajadzībām vai cerībām. Tiesības lauzt līgumu ir ierobežotas tikai ar būtisku defektu vai kļūdu esamību. Klients ir atbildīgs par jebkādu datu vai cita satura precizitātes, pilnīguma un lietojamības novērtēšanu.
 
DAT neuzņemas atbildību par programmatūras, datu vai datu bāzu defektiem, kas jau pastāvēja līguma noslēgšanas brīdī.
 
Piegādātās preces defektu noilguma termiņš, izņemot gadījumus, kad pretenzijas tiek pieteiktas defektu dēļ, ir divi gadi no preces saņemšanas dienas. Savukārt, ja Pasūtītājs ir saimnieciskā vienība, kas veic komercdarbību vai patstāvīgu profesionālo darbību, noilgums ir 12 mēneši no preces saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, ja pretenzijas tiek izteiktas preču trūkuma dēļ.
 
Pretenzijas nevar iesniegt DAT preces garantijas laikā.
 
 
16. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
 
 
DAT atbild par tīšu darbību un rupju neuzmanību. Turklāt DAT ir atbildīgs par nolaidīgu līgumsaistību pārkāpumu, kas var apdraudēt pareizu līguma izpildi. Šajā gadījumā DAT ir atbildīgs par saprātīgiem nākotnes zaudējumiem. DAT nav atbildīgs par nenozīmīgiem līgumsaistību pārkāpumiem, izņemot iepriekš aplūkotās saistības.
 
Iepriekš minētie izņēmumi nav spēkā, ja tiek nodarīts kaitējums cilvēka dzīvībai vai veselībai. Šajā gadījumā atbildība saglabājas saskaņā ar tiesību aktiem, kas regulē produkta atbildību un datu aizsardzību.
 
Klients ir atbildīgs par regulāru datu dublēšanu, nodrošinot zaudēto datu atkopšanu ar viszemākajām izmaksām. Datu zuduma gadījumā DAT vainas dēļ DAT ir atbildīgs tikai par datu atjaunošanu no Klienta nodrošinātajām rezerves kopijām. Gadījumos, kad dati tiek pārraidīti internetā, DAT nav atbildīgs par kļūdainu datu pārraidi, ko izraisījuši trešo personu pārraides tīkli.
 
Iepriekš minētie nosacījumi attiecas arī uz DAT pilnvarotajiem pārstāvjiem, pretenzijas var iesniegt tieši pie viņiem.
 
 
17. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
 
 
Ja nav norunāts citādi, līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku, bet ne mazāk kā līdz tā kalendārā gada beigām, kurā noslēgts līgums. To var izbeigt, ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi vai kalendārā gada beigās.
 
Ja nav līgumsaistību, nav iespējams lauzt līgumu citos apstākļos. DAT līgumu var lauzt pirms termiņa šādu iemeslu dēļ:
 
 - ja Klients kavējas norēķināties par DAT pakalpojumiem ilgāk par diviem mēnešiem; - Klienta maksātnespēja; - ja Pasūtītājs maina darbības raksturu;

 -ja Klientam vairs nav tiesību pārstāvēt autoražotājus, viņš tiek svītrots no ekspertu sarakstiem; - ja DAT konkurējošais uzņēmums piedalās Klienta uzņēmējdarbībā vai Klients piedalās DAT konkurējošā uzņēmumā; - ja Klients pārkāpj konfidencialitātes noteikumus, īpašuma vai autortiesības.
 
Par līguma izbeigšanu Klients tiek informēts rakstiski.
 
 
18. SODI PAR LĪGUMA KONFIDENCIALITĀTES, ĪPAŠUMA VAI AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM
 
 
DAT saņem datus izmantošanai vai nodošanai lietošanai DAT programmatūrā, lietojumprogrammās un datubāzēs no transportlīdzekļu ražotājiem un importētājiem, kuriem pieder autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar DAT. Gadījumos, kad Klients pārkāpj ar DAT noslēgtā līguma nosacījumus, īpaši konfidencialitātes noteikumus, autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, datu sniedzējs var pieprasīt DAT samaksāt līgumsodu. Šādas pretenzijas gadījumā Klients apņemas samaksāt DAT līgumsoda summu.
 
 
19. RAKSTISKĀS PRASĪBAS
 
 
Visi papildinājumi vai izmaiņas līgumā noformējami rakstveidā un jāapstiprina ar DAT pilnvarotajiem pārstāvjiem. Arī visi līgumi par rakstisku formu atcelšanu vai atteikšanos no tiem slēdzami rakstveidā un jāapstiprina ar DAT pilnvarotajiem pārstāvjiem.
 
 
20. LĪGUMA VALODA / VALSJOŠĀS TIESĪBAS
 
 
Līguma valoda ir lietuviešu valoda. Līgumam piemērojami Lietuvas Republikas tiesību akti. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautisko preču pārdošanu noteikumi netiek piemēroti pat tad, ja Klienta pastāvīgā adrese ir ārvalstīs. Tās valsts obligātie nosacījumi, kurā Klientam ir galvenā mītne vai pastāvīgā dzīvesvieta, paliek nemainīgi.
 
 
21. STRĪDU ATŠĶIRŠANA
 
 
Visi strīdi, kas izriet no līguma vai prasībām saistībā ar līguma izpildi, tiek risināti pārrunu ceļā.
 
Ja pusēm neizdodas panākt mierizlīgumu, visi strīdi, kas izriet no līguma vai pretenzijas saistībā ar tā izpildi, tiek nodoti izskatīšanai kompetentajā Lietuvas Republikas tiesā. Visi strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.
 
 
22. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
 
 
Ja kāds no Klienta līguma ar DAT noteikumiem ir pretrunā ar likumu, šāds noteikums ir spēkā neesošs.
 
Spēkā spēkā esošo noteikumu aizstāj ar pušu savstarpēju vienošanos ar juridiski spēkā esošu, kas pēc būtības ir vistuvāk spēkā neesošā noteikuma ekonomiskajam mērķim.
 
Šie nosacījumi ir spēkā, ja līguma noteikumi ir neprecīzi vai nav apspriesti.