DAT AUSTRIA GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

A jelen szabályzattal a DAT Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe (1134 Budapest, Klapka u. 17.; „DAT”) meghatározza az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető elveit.

Az irányadó jogszabály az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”).

1.            Az adatvédelem tárgya

Az adatvédelem tárgya a személyes adat. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ilyen adat tehát a magánszemély neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

2.         Cookie-k

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

A „cookie”-k önmagukban nem tartalmaznak, illetve nem tárnak fel személyre vonatkozó információkat. Ön megváltoztathatja a böngészőjének beállítását úgy, hogy a böngésző ne fogadja el a cookie-kat (az arra vonatkozó utasításokat, hogy hogyan változtathatja meg böngészője cookie-beállításait, megtalálja web-böngészőjének súgó menüpontjában). Ha megváltoztatja a beállításokat, elképzelhető, hogy nem fog tudni hozzáférni a honlapunk bizonyos részeihez.

2.6         A jelenlegi süti-választás

Nyissa meg a Cookie-dobozt

3.            Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja fő szabály szerint lehet

(a)    az érintett személy hozzájárulása, vagy

(b)   törvény vagy jogszabályi felhatalmazás.

Ha az érintett személy hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költségekkel járna, akkor személyes adat kezelhető az érintett hozzájárulásának hiányában is, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Kezelhető a személyes adat akkor is, ha a személyes adat felvételére az érintett személy hozzájárulásával került sor és az adat kezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A DAT a partnereitől megkapja és tárolja harmadik felek, így különösen a partnerek ügyfelei adatait is. A DAT-nak nincs befolyása arra, hogy az általa kapott adatok megfelelő felhatalmazás alapján lettek-e beszerezve és részére továbbítva. Az átadott adatok tekintetében a DAT partnere felelős azért, hogy a partner ügyfeleinek hozzájárulása a DAT részére történő adattovábbításhoz rendelkezésre áll.

Általánosságban a weboldalunk használatához a személyes adatok gyűjtése és használata nem szükséges. Az adatkezelés – a fentiekkel összhangban – általában akkor lehetséges, ha ahhoz Ön a hozzájárulását adja vagy az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez ehhez szükség van. Az adatkezeléshez való hozzájárulása minden esetben önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve a jogi kötelezettség teljesítése (szerződések kezelése és teljesítése). Az adatokat csak addig kezeljük, amíg Ön arra felhatalmazást ad, vagy a szerződés teljesítése céljából szükséges.

Az adatkezeléshez az alábbi célokból lehet szükség.

3.1       Regisztráció

Ön a regisztrációjával, illetve a szerződés megkötésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük a szerződés teljesítése céljából.

A regisztráció során különösen az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor: név, lakcím, e-mail cím, telefon, kapcsolattartási adatok.

3.2       Hírlevelek

Amennyiben szeretne termékeinkről és szolgáltatásainkról hírlevelet kapni, kérjük adja meg az e-mail címét és egyéb személyes adatait, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy Ön az e-mail cím valódi tulajdonosa. Hírlevelet, termékeinkről és szolgáltatásainkról megkereséseket csak akkor küldünk Önnek, ha ahhoz külön hozzájárulását adja. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, vagy ahhoz, hogy hírleveleket kapjon.

3.3       Szerződések kezelése

Szükséges lehet, hogy személyes adatait adatfeldolgozókhoz továbbítsuk, akik a szolgáltatás nyújtásában vagy a szerződés kezelésében közreműködnek. A legszükségesebb adatfeldolgozókon kívül a személyes adata harmadik személy részére nem kerül továbbításra.

3.4       Személyes adatok továbbítása harmadik személyek, illetve hatóságok részére

Harmadik személyeknek az adatait csak akkor adjuk át, ha ahhoz kifejezett hozzájárulását adta vagy ha az adattovábbítást jogszabály teszi kötelezővé. Az adattovábbításhoz való hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a részünkre küldött írásbeli értesítéssel.

Hatóságok, kormányzat szervek, bíróságok részére csak jogszabály felhatalmazása vagy az Ön hozzájárulása alapján továbbítunk adatokat és csak abban a körben, melyet a jogszabály kötelezővé tesz vagy Ön jóváhagy.

3.5       Reklámok

Reklám céljából csak akkor kezeljük az adatait, ha azt Ön előzetesen jóváhagyta.

3.6       Adattovábbítás külföldre

Külföldre személyes adatot nem továbbítunk.

3.7       Internet szolgáltatások használata

Az Internet és elektronikus kommunikációs szolgáltatásokról is gyűjthetünk és kezelhetünk adatokat mindaddig, amíg ez a szerződés teljesítéséhez szükséges.

3.8.      Adatok használata számlázáshoz

Adatait a szerződés teljesítése érdekében kezeljük és addig, amíg az a szerződés tartama, illetve megszűnését követően a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében szükség van. Az adatokat használjuk a számlázás teljesítése érdekében is.

3.9       Adatok továbbítása harmadik felek részére

Az adatait továbbíthatjuk olyan harmadik felek részére, amelyek a díjakat szedik be a javunkra. Amennyiben ilyen követelésbehajtó cégek szolgáltatásait vesszük igénybe a ki nem fizetett díjak behajtása érdekében az adatokat továbbítjuk ezen cégeknek.

Összesített, anonim adatokat továbbíthatunk piackutató szervek részére piackutatások céljából.

3.10     Reklám, piackutatás, informatikai design

Az informatikai szolgáltatások designjához felhasználói profilokat hozunk létre, amikor álneveket használunk. A felhasználói profilok sosem kapcsolhatók össze az álnév viselőjével.

4.         Tájékoztatás kérése

Ön jogosult az adatkezelőnél tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Amennyiben szerződése van a DAT-val, úgy az adatainak törlése esetén a szerződést nem tudjuk teljesíteni.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk vagy az általunk igénybevett adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – adattovábbítás esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

5.         Adatok törlése

Vállaljuk, hogy a személyes adatait töröljük, amint arra a továbbiakban az adatkezelés céljából már nincs szükség.

A személyes adatot törölni kell, ha

·         kezelése jogellenes,

·         az érintett személy kéri,

·         az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

·         az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy

·         azt bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. 

Amennyiben az adatai kezelésére adott felhatalmazását visszavonja, adatait haladéktalanul töröljük.  

6.         Adatvédelmi biztonsági intézkedések

Az adatkezelés során gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi Törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és törlés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Vállaljuk, hogy megtesszük mindazon műszaki és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok védelmét biztosítják, feltéve, hogy az adatok védelmére tett intézkedés arányos a szükséges védelemmel. Az e-mail-en történő kommunikáció során az adatforgalom teljes biztonsága nem garantálható, így ajánljuk az e-mail üzenetet titkosítással elküldeni.

7.         Jogorvoslat

Az Adatvédelmi Törvény 21. § -ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat.

8.         Az adatkezelő elérhetősége

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

DAT Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe

1134 Budapest, Klapka u. 17.

cégjegyzékszám: 01-17-001027

vezető: Alexander Steinwender

telefon: + 36 1 79 39 105

fax: + 36 1 79 98 363

e-mail: info@dat.hu

 

Az adatvédelmi szabályzat aktuális változata a www.datgroup.com/hu-hu oldalon érhető el.

Az adatokhoz csak az adatkezelő erre külön felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá.

9.         Visszavonás

Amennyiben az adatairól felvilágosítást szeretne kérni vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását szeretné visszavonni, a kérést az alábbi elérhetőségi adatokra szíveskedjen visszaküldeni:

DAT Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe

1134 Budapest, Klapka u. 17.

telefon: + 36 1 79 39 105

fax: + 36 1 79 98 363

e-mail: info@dat.hu