ÁSZF

1. Szolgáltató:

 • Név: DAT Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe
 • Székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 17. (Klapka Szolgáltatóház)
 • Cégjegyzékszám: 01-17-001027
 • Adószám: 25748990-2-42
 • Számlavezető pénzintézet: Commerzbank Zrt.
 • Pénzforgalmi jelzőszám: 14220108-51242000
 • IBAN: HU03142201085124200000000000
 • E-Mail: info@dat.hu
 • Web lap: www.dat.hu

 

2. Szolgáltatás

Jelen szerződés célja, hogy a Szolgáltató biztosítsa Megrendelő részére a SilverDAT®online rendszerhez való hozzáférést. A SilverDAT® rendszer moduljait olyan kapcsolati sorrendben konfigurálják, ahogy azt az ajánlatkérésben jóváhagyták:

 • SilverDAT calculatePro (gépjármű javítási kalkulációs rendszer)
 • SilverDAT valuateFinance (gépjármű értékelő rendszer)
 • SilverDAT calculateGlass (üvegkár gyorskalkuláció)
 • SilverDAT VIN-lekérdezés

A Megrendelő által megrendelt konkrét szolgáltatásokat, illetve termékeket a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés tartalmazza.

 

3. A felhasználás feltételei

A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott „Megrendelés” nyomtatvány kitöltése, cégszerű aláírása, a Szolgáltatóhoz történő elküldése, a megrendelés visszaigazolása.

 

4. Megrendelő regisztrációja

Az online alkalmazás hozzáféréséhez regisztrációra van szükség.

A regisztrációs díj tartalmazza a rendszer oktatását is, ennek mértékét a mindenkori megrendelő, illetve szerződés szabályozza. A megrendelés visszaigazolását követően, a megadott adatok alapján, Szolgáltató ügyfélszámot, felhasználó nevet és jelszót ad Megrendelőnek.

A szolgáltató által biztosított rendszereket csak azok az üzleti partnerek használhatják, akikkel a szolgáltató erre vonatkozó szerződést kötött és akik, az egyszeri regisztrációs díjat a szolgáltatónak megfizették.
A szerződés megkötése előtt a Szolgáltató előminősítési eljárást alkalmaz, amelynek eredményeként a Szolgáltató a minősítési feltételekben meghatározott kritériumok alapján eldönti, hogy az adott Megrendelővel szerződést köt-e.

Megrendelő köteles felhasználónevét és jelszavát titokban tartani, azt harmadik fél számára nem adhatja át. Amennyiben a Megrendelő ezen feltételeket megszegi és ez a Szolgáltató érdekeit hátrányosan érintheti, a szolgáltatás minőségét veszélyezteti, kárt okoz, úgy a Szolgáltató a szolgáltatást felfüggesztheti, illetve korlátozhatja mindenféle indoklás nélkül. Amennyiben Megrendelő adatai megváltoznak, köteles azt 5 napon belül írásban jelezni a Szolgáltató felé.

 

5. Szerződés létrejötte és időtartama

A szerződés a Megrendelő írásos megrendelésével (SilverDAT® Megrendelő nyomtatvány) és a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. Ha a szerződésben nincs megjelölve határozott időtartam, akkor a szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. A határozott időtartamú szerződés lejártát követően, ha a Megrendelő nem kéri a határozott időtartam meghosszabbítását, a szerződés határozatlan idejűvé alakul. A határozatlan időtartamú szerződés 30 napos határidővel, írásban mondható fel.

Szolgáltató szüneteltetheti a szolgáltatást, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben:

 • Megrendelőnek a fizetési felszólítás ellenére, fizetési hátraléka van,
 • Megrendelő ellen felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás van érvényben.
 • Megrendelő nem tesz eleget a szerződéses feltételeknek, illetve megszegi azokat, valamint adatok átadását teszi lehetővé harmadik fél számára, elsősorban a hozzáférési adatait, amely üzleti titoknak számít.

 

6. Határozott időtartamú szerződés

Határozott időtartamú szerződés esetén a felek vállalják, hogy az egyedi megrendelésben rögzített határozott időtartamon belül az igényelt szolgáltatásra vonatkozó szerződést rendes felmondással nem szüntetik meg. Ahol a szerződés, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely szerződés-kiegészítés, vagy módosítás hűségidőt tartalmaz, azt a felek határozott időtartamú szerződésnek tekintik, és arra a határozott időtartamú szerződésre vonatkozó szabályozás vonatkozik.

Amennyiben Megrendelő a határozott időtartamú szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást igénybe veszi, azt az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, Szolgáltató kötbérként Megrendelő által igénybe vett kedvezmények
megfizetését követelheti az ügyintézéssel kapcsolatos adminisztrációs költségekkel együtt.

A díjcsomag havi alapdíjából a határozott tartamú szerződéskötésre tekintettel biztosított kedvezmény esetén a kötbér mértéke megegyezik Megrendelő által a szerződés megszűnéséig igénybevett díjkedvezménnyel.

 

Határozott időtartamú szerződésekre vonatkozó speciális szabályok

a., Megrendelő kérésére a szolgáltatás határozott időtartamú szerződés esetén is szüneteltethető. Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetésére Megrendelő kérésére kerül sor, vagy a szolgáltatás korlátozása Megrendelő szerződésszegő magatartásával összefüggő ok miatt következik be, a szüneteltetés, korlátozás időtartama nem számít bele a határozott időtartamba.

b., Megrendelő rendkívüli felmondással élhet Szolgáltató szerződésszegő magatartása miatt, ha Szolgáltató Megrendelő hibabejelentését követően, a hibát 30 napig nem tudja elhárítani. Ez esetben Szolgáltató nem követelheti az igénybevett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért sem. A határozott idejű szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondása esetén a szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.

c., Amennyiben Megrendelő a szolgáltatási díjat a számlán szereplő esedékességig nem rendezte, Szolgáltató felszólíthatja a fizetésre. Megrendelő 30 napon túli tartozása esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni, és a szerződéses jogviszonyt felmondani. Ebben az esetben a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani, az ügyintézéssel kapcsolatos adminisztrációs költségekkel együtt.

 

Szerződésmódosítás közös megegyezéssel

A szerződés a felek egyező akaratával bármikor módosítható. A szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy Szolgáltató – amennyiben Megrendelő módosítási kérelmét elfogadja -, a kérelmet az ügyfél-azonosítással kapcsolatban kielégítő formában történő, annak beérkezésétől számított, de legfeljebb 15 napon belül teljesíti. Ettől Szolgáltató és Megrendelő egyező akarata esetén lehet eltérni. A Szolgáltató a szolgáltatást a DAT Csoport más társaságain keresztül is jogosult nyújtani.

Megrendelő Szolgáltató kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát a következő módon fogadja el:

 • postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával,
 • postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával,

 

7. Szolgáltatási díj, fizetési feltételek, adminisztrációs díj

A szolgáltatási díj a mindenkori árajánlatban, illetve a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben szerepel. A szolgáltatási díj alapdíjból és felhasználás arányos tranzakciós díjból áll. Új tranzakciónak minősül, amennyiben a kalkulációban módosul:

 • kalkuláció, káreset száma,
 • gépjármű rendszáma,
 • gépjármű alvázszáma,
 • DAT Europa-code® (gyártmány, főtípus, altípus, motor, váltó), vagy
 • 90 napon túl bármilyen módosítás, újraszámítás.

A szolgáltatási díj változásáról Szolgáltató köteles Megrendelőt min. 30 nappal korábban, írásban értesíteni. Szolgáltató minden hónap első munkanapján számlát küld a megrendelésben megjelölt csomag tárgyhavi alapdíjáról, valamint a megelőző hónap tranzakcióinak elszámolásáról.

A számla formátuma papír alapú, távszámla vagy elektronikus számla lehet. A távszámla egy pdf formátumú, emailben megküldött számla, melyet Megrendelő köteles kinyomtatni. A távszámla nem minősül elektronikus számlának.

Megrendelő köteles a szolgáltatási díjat tartalmazó számlát időben, hiánytalanul Szolgáltatónak megfizetni. Megrendelő késedelme esetén Szolgáltatónak joga van a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény („Ptk.”) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot felszámolni. A kamatok kifizetése azonnal esedékessé válik.

A szerződés Megrendelő kérésére történő módosítása esetén Szolgáltató jogosult 5.000 Ft +ÁFA adminisztrációs díjat felszámolni.

 

8. Megrendelő hátraléka

Amennyiben Megrendelő a szolgáltatási díjat a számlán szereplő esedékességig nem rendezte, Szolgáltató felszólíthatja a fizetésre. Megrendelő 30 napon túli tartozása esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni vagy megszüntetni, és a szerződéses jogviszonyt felmondani.

 

9. Szolgáltatás szüneteltetése Megrendelő kérésére

Szüneteltetés Megrendelő kérésére csak előzetes írásbeli kérelem alapján lehet. Megrendelő írásbeli bejelentésére a szüneteltetés kezdő napja az igénybejelentést követő hónap 1. vagy 15. napja. Szüneteltetés alatt Megrendelő jogosultsága inaktivált, így a kalkulációs rendszert nem éri el.

A szüneteltetés időtartama minimum egy, maximum három hónap lehet. Amennyiben Megrendelő kérésére a szolgáltatás szüneteltetésére kerül sor, a szüneteltetés időtartama nem számít bele az esetleges határozott tartamú előfizetői szerződés határozott időtartamába. Amennyiben Megrendelő szüneteltetést igényel, az adott hozzáféréshez közvetlenül kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatások is szüneteltetésre kerülnek.

A szüneteltetés a szerződéses jogviszony folytonosságát nem érinti.

Ha a szolgáltatás Megrendelő kérésére szünetel, Megrendelő szüneteltetési időszakonként,5.000 Ft + ÁFA szüneteltetési díj megfizetésére köteles. Ez tartalmazza Megrendelő rendszer azonosítóinak inaktiválását, majd visszaállítását és a szükséges adminisztrációt.

 

10. Szolgáltatói felelősség

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az alkalmazásaiban használt adatokat harmadik féltől (gyártók, importőrök és egyéb szolgáltatók) szerzi be. Ezek a szolgáltatók kizárólagos jogokkal rendelkeznek Szolgáltató részére átadott adatok felett, ezért Szolgáltató nem vállal felelősséget azok pontosságáért, aktualitásáért vagy teljességéért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget közvetlen, közvetett vagy véletlenszerűen bekövetkezett károkért vagy elmaradt haszonért, melyek Szolgáltató online alkalmazásainak használatából, vagy azok hibás használatából erednek. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá olyan károkért, melyek Szolgáltató online alkalmazásainak elérése során megszerzett információk felhasználásából erednek (tévedés,sérülés, vírus, elégtelen teljesítmény, kapcsolat megszakadása, fájl törlődése, lopás, adatok megsemmisülése, jogtalan hozzáférés, vagy kommunikációs hiba), kivéve, ha Megrendelő hitelt érdemlően bizonyítja, hogy Szolgáltató a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozta.

 

11. Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő kötelezi magát, hogy a teljes SilverDAT rendszert kizárólag a saját tevékenységéhez kapcsolódóan használja (árajánlat, költségvetés készítés, számlakiállítás, járműértékelés, jármű azonosítás, stb.).
Mások részére sem díjazásért, sem ingyenesen kalkulációt nem készít és a rendszer használatát nem teszi harmadik fél számára lehetővé. Ennek megszegése esetén a Szolgáltató azonnal korlátozhatja a Megrendelő hozzáférését a SilverDAT® rendszerekhez, illetve felmondást és kártérítési igényt érvényesíthet.

 

12. Adatvédelem

Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy Szolgáltató adatokat gyűjtsön róla, azokat tárolja és felhasználja az Adatvédelmi Nyilatkozattal összhangban. Megrendelő elolvasta és tudomásul vette az
Adatvédelmi Nyilatkozatot, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Megrendelő szavatolja, hogy a Szolgáltatónak átadott valamennyi adat kezeléséhez megfelelő felhatalmazással rendelkezik és azokat ezen felhatalmazás alapján továbbítja a Szolgáltató részére. Megrendelő felelős azért, hogy ezen adatátadáshoz, illetve a Szolgáltató általi adattároláshoz minden szükséges hozzájárulás a saját ügyfeleitől rendelkezésre áll. Egyéb ide vonatkozó rendelkezések esetén az Adatvédelmi Irányelvek a mérvadóak.

 

13. Szerzői jog

Szolgáltató online alkalmazásában megjelenő adatok és információk, valamint azok elrendezése Szolgáltató tulajdonát képezik. Az oldalak részben vagy egészben történő másolása tilos.

 

14. Változtatás joga

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést követően megváltoztassa online alkalmazásainak tartalmát (beleértve az általa kínált szolgáltatásokat is), valamint jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételeket érintő bármiféle változtatást Szolgáltató a weboldalán közzéteszi, Megrendelő pedig – a folytatólagos használattal – saját magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

15. Érvényvesztés

Amennyiben ezen Felhasználási Feltételekben kikötött bármely feltétel jogi okokból kifolyólag érvényteleníthetetlenné válna, ennek nincs hatása a Felhasználási Feltételek többi kikötésére.

 

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. A felek a jelen szerződésből eredő vitáikat igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben azonban ez nem lehetséges, úgy jogi vitáik rendezésére – értékhatártól és a jogszabályi hatásköri feltételektől függően – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt járnak el.