Licencinės sutarties su galutiniu naudotoju  Standartinės sąlygos

PATVIRTINO: UAB „DATA AUTO“  direktorė Lina Genevičienė

Galioja nuo 2023-10-02
 
 
1. TAIKYMO SRITIS
 
 
Šios standartinės Deutsche Automobil Treuhand GmbH (toliau - DAT) sąlygos yra taikomas visiems DAT produktų galutiniams naudotojams.
 
Šios sąlygos taikomos visoms sutartims, sudarytoms DAT ar jų įgaliotų atstovų su galutiniais DAT produktų ir paslaugų naudotojais. Sutarties sąlygos taikomos besąlygiškai, išskyrus atvejus, kai dėl jų pakeitimo DAT ar jų įgalioti atstovai susitaria raštu su naudotojais. Skirtingų ir prieštaraujančių sąlygų DAT ar jų įgalioti atstovai negali pripažinti, nebent dėl pakeitimų sutariama raštu.
 
Šios sąlygos taip pat bus taikomos visiems susitarimams tarp DAT ar jų įgaliotų atstovų su galutiniais naudotojais ateityje.
 
Apie šių sąlygų pakeitimus galutiniai naudotojai bus informuojami raštu, informaciją pateikiant faksu arba elektroninu paštu. Jeigu galutinis naudotojas nepateiks prieštaravimo sąlygų pakeitimui per keturias savaites po pranešimo gavimo, bus laikoma, jog pakeitimai yra priimtini. Galutinis naudotojas bus informuojamas atskiru pranešimu apie prieštaravimo sąlygų pakeitimui teisę ir visas teisines pasekmes, jeigu sąlygų pakeitimo atveju nustatytu terminu DAT ar jų įgalioti atstovai iš galutinio naudotojo negauna jokio atsakymo.
 
 
2. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
 
 
Licenciaras - Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-g. 1, 73760 Ostfildern, Vokietija Štutgarto apygardos teisme komercinio registro Nr. 214549, PVM mokėtojo kodas DE 147826142 (toliau – DAT).
 
Licenciatas – UAB “Data Auto”, korespondencijos adresas V. Žalakevičiaus g. 29-19, LT-10109 Vilnius, įmonės kodas 306371307 (toliau – DAT įgaliotas atstovas).
 
Sublicenciatas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, klientas, sudaręs sutartį dėl DAT produktų ir paslaugų naudojimo išimtinai savo reikmėms už užmokestį arba nemokamai (toliau – Klientas). 
 
Naudojimo teritorija – DAT paslaugos ir produktai gali būti naudojami tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 
Licenciaras yra suteikęs Licenciatui teisę teikti sublicencijas naudoti DAT produktus ir paslaugas, skirtus transporto priemonių remonto kaštų apskaičiavimui, vertės nustatymui, žalų administravimui, kitiems automobilių pramonėje reikalingiems veiksmams atlikti.
 
DAT paslaugas ir produktus gali naudoti tik sublicencijavimo sutartyje išvardinti asmenys - naudotojai. Prieiga prie produktų ir paslaugų suteikiama baigtiniam sąrašui tokių asmenų ir vienu metu tiek asmenų gali naudoti DAT produktus ir paslaugas. 

3. REGISTRACIJA PRIE DAT ONLINE PASLAUGŲ
 
 
Priegai prie DAT Online sistemų gali būti reikalinga registracija. Registracijai mokestis netaikomas. Registruojami gali būti tik pilnamečiai asmenys. Esant poreikiui, registracijai naudotojas turi pateikti savo asmens tapatybės dokumento kopiją.
 
Jeigu klientas yra juridinis asmuo, DAT ar jo įgalioti atstovai gali pareikalauti nurodyti PVM mokėtojo kodą bei pateikti įmonės registracijos dokumentus.
 
Registracijai pateikti duomenys turi būti išsamūs ir teisingi. DAT, esant poreikiui, suteiks sublicenciatui kliento numerį, asmeninį naudotojo vardą ir slaptažodį, kurį sublicenciatas gales pasikeisti. Naudotojo vardas ir slaptažodis negali pažeisti jokių trečiųjų šalių teisių, kitų asmenų vardo ar prekinio ženklo, moralinių principų.Klientas įsipareigoja laikyti paslaptyje prisijungimo prie DAT sistemų duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
 
Registracija neįpareigoja kliento įsigyti ar naudoti DAT produktus ir paslaugas.
 
Pasikeitus asmeniniams duomenims klientas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Licenciatą apie pakeitimus.
 
 
4. SUTARTIES SUDARYMAS
 
 
Pasiūlymai dėl DAT produktų ir paslaugų naudojimo nėra įpareigojantys. Sutartis tarp Licenciato ir Licenciaro sudaroma raštu (gali būti ir faksu) arba pagal kliento elektroniniu būdu pateiktą pasirašytą užsakymo formą, priskirtą pageidaujamai paslaugai ar produktui.
 
Kliento užsakymas gali būti patvirtintas faksu ar elektroninu paštu. Paslaugų ar produktų pateikimas klientui atitinka užsakymo patvirtinimą.
 
 
5. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
 
 
Paslaugos yra teikiamos atsižvelgiant į su klientu sudarytos sutarties sąlygas. Visi paslaugų įkainiai yra nurodomi produktų aprašyme ir atskirai nurodomi sąskaitoje už suteiktas paslaugas.
 
Paslaugų teikimo pradžia ir terminai yra privalomi tik tuomet, kai yra aiškiai patvirtinti DAT ar jų įgaliotų atstovų raštu, faksu ar elektroninu paštu. 
 
Tuo atveju, kai DAT negali teikti paslaugų ar negali jų suteikti laiku dėl ne nuo DAT priklausančių aplinkybių, neatsižvelgiant į paslaugų teikimo sutarties sąlygas DAT turi teisę atsisakyti teikti sutartines paslaugas. Tokiu atveju DAT ar jo įgalioti atstovai privalo informuoti klientą nedelsiant ir grąžinti už paslaugas sumokėtas sumas.
 
Tuo atveju, kai po sutarties sudarymo dėl nenumatytų aplinkybių DAT negali suteikti dalies paslaugų, klientui kompensuojamos už paslaugas sumokėtos sumos atsižvelgiant į tai, kokia paslaugų dalis negalėjo būti suteikta ar nebuvo suteikta laiku.
 
Tuo atveju, kai DAT negali suteikti paslaugų pagal su klientu sudarytos sutarties sąlygas, klientas turi nustatyti pagrįstą laiko tarpą, kad DAT galėtų atnaujinti paslaugų teikimą. Esant tokioms aplinkybėms klientas neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties.
 
DAT turi teisę teikti klientui dalines paslaugas, jeigu tai priimtina klientui ir kiek tai yra būtina sutarties sąlygų įvykdymui.
 

6. SUTARTIES VYKDYMAS
 
 
DAT teikia paslaugas pagal Kliento užsakyme ar sutartyje su Klientu sutartą paslaugų apimtį ir pobūdį. Techniniai duomenys, specifikacijos ar vykdymo sąlygos, nurodytos viešoje erdvėje ar reklaminėje medžiagoje negali būti laikomi kokybiška ir teisinga informacija. Jeigu sutarties objektas yra programinė įranga, ji turi tinkama naudojimui pagal sutartį. Sutartinių paslaugų pobūdis ir apimtis atitinka paslaugų aprašymus, bet kokius papildomus susitarimus ar šias Standartines sąlygas.
 
DAT įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrinti duomenų, duomenų bazių bei programinės įrangos išbaigtumą bei pateikimą laiku. Informacija apie visus transporto priemonių tipus nėra teikiama.
 
Jeigu DAT teikia paslaugas neatlygintinai, paslaugų teikimas gali būti sustabdytas bet kuriuo momentu be atskiro įspėjimo. Dėl tokių paslaugų teikimo sustabdymo DAT nėra atsakinga atlyginti jokių Kliento patirtų nuostolių, Klientas negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų.
 
Jeigu paslaugos teikiamos už Lietuvos Respublikos ribų, kitų šalių teisės aktai, įstatymai ar kitos aplinkybės gali lemti netinkamą sutarties vykdymą. Tokiu atveju reikalingi individualūs sutarimai ir Standartinių sąlygų pakeitimai.
 
Programinės įrangos ir IT sistemų tinkamam veikimui Klientas savo lėšomis rūpinasi tinkama kompiuterine įranga, operacinėmis sistemomis, internetiniu ryšiu. Jeigu Klientas neįvykdo šios pareigos, susitarimai ir įsipareigojimai pagal sutartį su DAT nėra keičiami.
 
Visi DAT serveriai prie internetinio ryšio prijungti per sudėtinių sistemų architektūrą. Duomenys perduodami per maršrutizatorius, jungiklius, apkrovos lygintuvus ir t.t, dėl kurių gali būti ribojamas duomenų perdavimo greitis. Dėl padidėjusio perduodamų duomenų kiekio gali būti neužtikrinamas maksimalus duomenų perdavimo greitis. Tokiu atveju duomenų perdavimo sparta paskirstoma visiems vartotojams po lygiai.
 
DAT su Klientu nesudaro atskiro susitarimo dėl paslaugų lygio (SLA – Service Level Agreement), atitinkamai taikomos šios nuostatos: DAT serverio ir tinklo infrastruktūros pajėgumas iki perdavimo internetui taško yra ne mažesnis kaip 99% mėnesio vidurkio. DAT teikiamų paslaugų sutrikdymas ar apribojimas gali įvykti nuo DAT nepriklausančių aplinkybių. Tai gali įvykti dėl trečiųjų šalių veiksmų, nuo DAT nepriklausančių internetinio ryšio techninių sąlygų ar dėl nenugalimų jėgų (force majeure). Kliento naudojamos kompiuterinės ir programinės įrangos savybės taip pat gali turėti įtakos duomenų perdavimui. DAT reguliariai atlieka savo tinklo veiklos saugumo, vientisumo, paslaugų ir privatumo sistemų priežiūrą. Dėl šių priežasčių gali būti nutrauktas ar apribotas paslaugų teikimas, atsižvelgiant į Kliento interesus. Priežiūros darbai atliekami tuo metu, kai sistemos yra apkrautos mažiausiai. Esant ilgesniam paslaugų teikimo nutrūkimui ar apribojimui, DAT Klientui iš anksto pateiks pranešimą apie paslaugų sutrikimus, jų mastą ir trukmę ir per įmanomą bei protingą terminą pašalins trūkumus.
 
DAT teikiamos paslaugos gali būti keičiamos atsižvelgiant į Kliento ir DAT poreikius.
 
Siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą DAT turi teisę pasinaudoti trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis.
 
 
7. AUTORINĖS TEISĖS / KONFIDENCIALUMAS
 
 
DAT sistemos ir programinė įranga, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenis, duomenų bazes, grafiką, bukletus, brėžinius ir formas, yra saugomos autorių teisių. Prekinis ženklas yra DAT nuosavybė.
 
Klientui sutarties galiojimo laikotarpiu yra suteikiama teisė naudotis DAT sistemomis. Teisių perleidimas tretiesiems asmenims yra draudžiamas. Klientui draudžiama parduoti, perduoti, skolinti nuomoti ar kitaip perleisti DAT suteiktas teises pagal sutarties sąlygas.
 
Sutartinai teisė naudoti programinę įrangą suteikiama Klientui, kas nesuteikia teisės produktais ir paslaugomis naudotis kitoms bendrovėms ar trečiosioms šalims. Taip pat suteiktomis teisėmis ir programine įranga negali naudotis kitos Kliento įmonės ar filialai. Su kiekviena bendrove, įmone ar filialu turi būti sudaromas atskiras susitarimas dėl paslaugų naudojimo, išskyrus atvejus, kai dėl to sutariama raštu.

 
Klientas neturi teisės pakeisti ar pašalinti priemonių, apsaugančių nuo neteisėto programinės įrangos panaudojimo. Klientas negali kopijuoti prisijungimo rakto, negali pašalinti ar modifikuoti programinės nuosavybės teisės turėtojo pranešimų, serijos numerių ir kitų priemonių, skirtų programinės įrangos identifikavimui.
 
Klientas privalo užtikrinti, kad trečiosios šalys negalėtų neteisėtai naudotis prieiga prie DAT sistemų. Licencijos informaciją ir prisijungimo duomenis Klientas privalo saugoti paslaptyje.
 
Programos ir duomenys negali būti kopijuojami nei dalinai, nei pilna apimtimi, negali būti naudojami viešoje erdvėje, išskyrus atvejus, kai dėl tokio duomenų naudojimo DAT ar Licenciatas patvirtina raštu. Šios nuostatos taip pat taikomos po sutarties dėl programinės įrangos naudojimo pabaigos.
 
Pasibaigus sutarčiai dėl programinės įrangos naudojimo Klientas netenka teisės naudotis DAT sistemomis, programomis ar duomenis. Pasibaigus sutarčiai Klientas įsipareigoja nedelsiant ištrinti bet kokią DAT programinę įrangą arba suteikia galimybę DAT įgaliotam atstovui atlikti tokius veiksmus, atlikti patikrinimą. Išimtimi laikomi sutarties galiojimo metu Kliento sukurti darbo rezultatai. Už jų saugojimą tolimesniam naudojimui atsakingas yra pats Klientas.
 
Klientas užtikrina, kad visi jo darbuotojai ar įgalioti asmenys laikysis šių įsipareigojimų.
 
 
8. KLIENTŲ, KURIE YRA VERSLO SUBJEKTAI, SKAIČIAVIMO REZULTATŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ DARBO REZULTATŲ ANONIMINIS PERDAVIMAS DAT
 
 
Jeigu Klientas yra verslo subjektas, jis suteikia DAT neišimtinę, laiku ir vieta neapribotą teisę naudoti Kliento sukurtų skaičiavimų rezultatų techninius duomenis, neįskaitant jokių asmens duomenų. Techniniai duomenys naudojami savoms reikmėms, ypatingai duomenų teisingumo vertinimui, kopijavimui, paskirstymui ar paskelbimui, tiek kiek tai yra reikalinga DAT, DAT Klientų ir bendradarbiaujančių partnerių veiklos kokybės užtikrinimo ir valdymo tikslais ar statistinėms analizėms.
 
Šiuo tikslu Klientas, kuris yra verslo subjektas, įsipareigoja priemonėmis, įdiegtomis DAT sistemose, perduoti skaičiavimo rezultatų informaciją ir kitus su technologijomis susijusius darbo rezultatus DAT. Šiame kontekste DAT užtikrina skaičiavimo rezultatų ir kitų su technologijomis susijusių darbo rezultatų slaptumą bei nesiejimą su jokiais asmens duomenimis. Šios DAT suteiktos teisės išlieka ir pasibaigus Kliento sutarčiai su DAT.
 
 
9. AUDITAS
 
 
Jeigu DAT Klientui naudoti perduoda programinę įrangą, duomenis ar duomenų bazes, esant pagrįstų įtarimų dėl autorių teisių pažeidimų, DAT turi būti suteikta galimybė įprastomis darbo valandomis kartu su Klientu patikrinti programinės įrangos naudojimą. Patikrinimas išlaikant konfidencialumą gali būti atliktas DAT atstovų ar pagal pateiktas instrukcijas nepriklausomų ekspertų, kurie ataskaitas pateikia DAT. Jeigu nustatomi licencijos ar autorinių teisių pažeidimai informacija renkama tokia apimtimi, kokia yra reikalinga užtikrinti DAT reikalavimus ir pretenzijas dėl sutarties pažeidimo. Esant licencijos pažeidimui ir pilnai atlyginus patirtus DAT nuostolius, ekspertai neturi teisės atskleisti jokios informacijos apie patikrinimo rezultatus. Apie planuojamą patikrinimą Klientas turi būti įspėtas mažiausiai prieš 30 dienų raštu. Dėl patikrinimo neturi būti sutrikdomi Kliento kasdieniai procesai. Visa informacija apie Kliento verslo procesus privalo būti laikomos paslaptyje. Klientas privalo užtikrinti, jog patikrinimo metu ekspertams nebūtų perduodami jokie trečiųjų asmenų duomenys. Jeigu tokios apsaugos užtikrinti neįmanoma, patikra negali būti atliekama. Be viso to, Klientas privalo suteikti visą informaciją, reikalingą patikrinimui.
 

10. MOKĖJIMO SĄLYGOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

 
 
Visos kainos yra grindžiamos pagal sutarties su Klientu sudarymo metu galiojantį kainoraštį ir yra nurodytos be PVM, nebent susitariama kitaip. 
 
Nuo paslaugų naudojimo nepriklausantys mokesčiai mokami iš anksto, nebent susitariama kitaip. Jeigu sutartis pradeda galioti kalendorinių metų eigoje, apskaičiuojama naudojimo laikotarpiui proporcinga metinių mokesčių dalis.
 
Nuo paslaugų naudojimo priklausantys mokėjimai apskaičiuojami ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jeigu nėra susitarta kitaip. 
 
Sąskaitos už DAT teikiamas paslaugas turi būti apmokamos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jų gavimo.
 
Mokėjimai už DAT paslaugas ir produktus mokami bankiniu pavedimu.
 
Kainos už DAT teikiamas paslaugas ir produktus gali būti pakeistos vienašališkai, apie pakeitimus Klientas privalo būti informuotas mažiausiai prieš 6 savaites. Jeigu per šešias savaites nuo pranešimo apie kainų pasikeitimus gavimo klientas neprieštarauja, naujas kainoraštis taikomas nuo sekančio ataskaitinio laikotarpio pradžios. Kainų pakeitimo atveju Klientas atskirai informuojamas apie prieštaravimo teises bei atsakymo nepateikimo teisines pasekmes.
 
Jeigu Klientas už teikiamas paslaugas neatsiskaito daugiau kaip du mėnesius nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos, DAT dėl šios priežasties turi teisę nutraukti ar apriboti paslaugų teikimą be atskiro pranešimo.
 
Svarbi priežastis, dėl kurios DAT paslaugų teikimas gali būti nutrauktas ar apribotas be atskiro pranešimo yra Kliento nemokumas ar jam iškelta bankroto byla.
 
 
11. TURTO APRIBOJIMAI
 
 
Prekių tiekimo atveju nuosavybės teisė į prekes priklauso DAT ar jų įgaliotiems atstovams iki pilno apmokėjimo už prekes. Jeigu už prekes neatsiskaitoma ilgiau kaip per 10 dienų DAT turi teisę nutraukti sutartį dėl prekių tiekimo ir prekes susigrąžinti.
 
 
12. ATNAUJINIMAI
 
 
Jeigu sutarties objektas yra programinė įranga, duomenys ar duomenų bazės, kurias DAT atnaujina pagal susitarimą, Klientas privalo reguliariai ir nedelsdamas atlikti atnaujinimus, kad būtų užtikrintas tinkamas programinės įrangos ir (arba) IT sistemų veikimas.
 
 
13. TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ
 
 
Ši sutartis galiojimo metu gali būti nutraukiama bet kurios iš šalių apie tai iš anksto, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius, įspėjus kitą šalį raštu.
 
Sutartį bet kuri iš šalių gali nutraukti bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo, jeigu kita šalis nutraukia savo veiklą, planuoja nutraukti savo veiklą, jai iškeliama bankroto byla ar esant kitiems esminiams sutarties pažeidimams.
 

14. TEISĖ SUSTABDYTI SUTARTIES VYKDYMĄ
 
 
Jeigu Klientas vėluoja atsiskaityti už paslaugas, DAT turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą arba užblokuoti prieigą prie paslaugų vėlavimo laikotarpiui.
 
Klientas neturi sutarties vykdymo sustabdymo teisės.
 
 
15. PRETENZIJOS DĖL TRŪKUMŲ
 
 
Jeigu paslaugos ar produktai turi trūkumų ir neatitinka jų aprašo, Klientas turi teisę reikalauti trūkumus ir defektus pašalinti arba pateikti produktus, atitinkančius jų aprašymą. DAT turi teisę pasirinkti kokiu būdu trūkumai turi būti pašalinami. Jeigu nustatyti trūkumai nėra pašalinami ar ištaisomi, Klientas turi teisę reikalauti sumažinti paslaugų kainą arba nutraukti sutartį.
 
Nustatyti trūkumai privalo būti pašalinti per įmanomai trumpą laiką po to, kai gaunamas klaidų apibūdinimas iš Kliento. Nuostatos netaikomos, jeigu programos ar duomenys iš esmės yra teisingi, tačiau neatitinka Kliento poreikių ar lūkesčių. Sutarties nutraukimo teisė apsiriboja tik esminių trūkumų ar klaidų buvimu. Pareiga įvertinti bet kokių duomenų ar kito turinio tikslumą, išsamumą ir galimybę naudoti atitenka Klientui.
 
DAT neprisiima atsakomybės už programinės įrangos, duomenų ar duomenų bazių trūkumus, kurie jau buvo sutarties sudarymo metu.
 
Senaties terminas dėl pristatytų prekių trūkumų, išskyrus atvejus, kai dėl trūkumų yra pareikštos pretenzijos, yra dveji metai nuo prekių gavimo datos. Tačiau, jeigu Klientas yra verslo subjektas, kuris vykdo komercinę ar nepriklausomą profesinę veiklą, senaties terminas yra 12 mėnesių nuo prekių gavimo datos, išskyrus atvejus, kai dėl prekių trūkumo yra pareikštos pretenzijos.
 
Pretenzijos DAT negali būti teikiamos prekių garantiniu laikotarpiu.
 
 
16. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
 
 
DAT atsako už tyčinius veiksmus ir didelį neatsargumą. Be to, DAT atsako už neatsargų sutartinių pareigų pažeidimą, kuris gali sukelti grėsmę tinkamam sutarties vykdymui. Tokiu atveju DAT atsako už pagrįstus būsimus nuostolius. DAT nėra atsakingas už smulkius sutartinių pareigų pažeidimus, išskyrus aukščiau aptartus įsipareigojimus.
 
Aukščiau nurodomos išimtys netaikomos, jeigu žala padaroma žmogaus gyvybei ar sveikatai. Tokiu atveju atsakomybė išlieka pagal produkto atsakomybę ir duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
 
Klientas yra atsakingas už reguliarias duomenų atsargines kopijas, užtikrina, jog prarastus duomenis galima būti atkurti mažiausiomis sąnaudomis. Duomenų praradimo atveju dėl DAT kaltės, DAT atsako tik už duomenų atkūrimą iš Kliento pateiktų atsarginių kopijų. Atvejais, kai duomenys perduodami internetiniu ryšiu, DAT neatsako už klaidingus duomenų perdavimus, kuriuos sukelia trečiųjų šalių perdavimo tinklai.
 
Aukščiau nurodytos sąlygos taikomos ir DAT įgaliotiems atstovams, pretenzijos gali būti reiškiamos tiesiogiai jiems. 
 
 
17. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
 
 
Jeigu nesutarta kitaip, sutartis sudaroma neribotam laikotarpiui, tačiau ne trumpiau, kaip iki kalendorinių metų, kuriais sudaroma sutartis, pabaigos. Ji gali būti nutraukta apie tai įspėjus kitą šalį raštu ne mažiau kaip prieš tris mėnesius arba pasibaigus kalendoriniams metams.
 
Nesant sutartinių pareigų pažeidimui sutarties kitomis sąlygomis nėra galimybės. Sutartį DAT anksčiau laiko gali nutraukti dėl šių priežasčių:
 
 - jeigu Klientas vėluoja sumokėti už DAT paslaugas daugiau kaip du mėnesius;  - Kliento nemokumas;  - jeigu Klientas pakeičia veiklos pobūdį;

 - jeigu Klientas nebetenka teisės atstovauti automobilių gamintojų, išbraukiamas iš ekspertų sąrašų;  - jeigu DAT konkuruojanti įmonė dalyvauja Kliento versle arba Klientas dalyvauja DAT konkuruojančioje įmonėje;  - jeigu Klientas pažeidžia konfidencialumo nuostatas, nuosavybės ar autorines teises.
 
Apie sutarties nutraukimą Klientas informuojamas raštu.
 
 
18. BAUDOS UŽ SUTARTINIŲ KONFIDENCIALUMO, NUOSAVYBĖS AR AUTORINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMUS
 
 
DAT gauna duomenis naudojimui ar perdavimui naudoti DAT programinėje įrangoje, programose ir duomenų bazėse iš transporto priemonių gamintojų ir importuotojų, kuriems priklauso autorinės ir intelektinės nuosavybės teisės DAT atžvilgiu. Atvejais, kuomet Klientas pažeidžia sutarties su DAT sąlygas, ypač konfidencialumo nuostatas, autorines ir intelektinės nuosavybės teises, duomenų teikėjas gali reikalauti DAT sumokėti sutartinę baudą. Esant tokiam reikalavimui Klientas sutartinės baudos dydį įsipareigoja sumokėti DAT.
 
 
19. RAŠYTINIAI REIKALAVIMAI
 
 
Visi sutarties papildymai ar pakeitimai sudaromi raštu ir patvirtinami DAT įgaliotų atstovų. Visi susitarimai dėl rašytinių formų panaikinimo ar jų atsisakymo taip pat sudaromi raštu ir patvirtinami DAT įgaliotų atstovų.
 
 
 
20. SUTARČIŲ KALBA / TAIKOMA TEISĖ
 
 
Sutartinė kalba yra lietuvių. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių nuostatos netaikomos, net jeigu Kliento nuolatinė buveinė yra užsienyje. Valstybės, kurioje Klientas yra įsteigęs savo būstinę ar turi nuolatinę gyvenamąją vietą, privalomos nuostatos išlieka nepakeistos.
 
 
21. GINČŲ SPRENDIMAS
 
 
Visi iš sutarties kylantys ginčai ar su sutarties vykdymu susiję reikalavimai sprendžiami derybų būdu.
 
Šalims nepavykus pasiekti taikaus susitarimo visi iš sutarties kylantys ginčai ar su jos vykdymu susiję reikalavimai perduodami spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. Visi ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 
 
22. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
 
Jeigu kuri nors iš Kliento sutarties su DAT nuostata prieštarauja įstatymams, tokia nuostata yra negaliojanti.
 
Negaliojanti nuostata pakeičiama abipusiu šalių sutarimu į teisiškai galiojančią, savo esme artimiausią negaliojančios nuostatos ekonominiam tikslui.
 
Šios sąlygos taikomos, jeigu sutarties nuostatos yra netikslios ar jos yra neaptartos.