PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY SILVERDAT ("HOSTINGOVÉ" SLUŽBY)

Stav k: 16. únoru 2024

Tyto podmínky používání platformy obsahují ustanovení, procesy a oznámení pro implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 (Nařízení o digitálních službách - Digital Services Act, dále jen „DSA“). DSA reguluje poskytování některých digitálních zprostředkovatelských služeb v EU a stanovuje pravidla pro roli poskytovatelů i požadavky na moderování obsahu a povinnosti týkající se transparentnosti. Tato ustanovení se na vás vztahují pouze v případě, že používáte aplikaci z produktové řady SilverDAT (dále jen „SilverDAT“), která spadá do působnosti DSA a nabízí tedy možnost ukládat informace poskytnuté uživatelem jeho jménem.

1            Nelegální obsah

Jste povinni používat SilverDAT a jakýkoliv obsah, který zveřejníte - bez ohledu na jeho formu - zákonným způsobem a nesmíte používat SilverDAT k publikaci obsahu nebo přenosu zpráv, které jsou nebo jejichž zveřejnění je:

 • nemorální, pornografické, rasistické nebo jinak urážlivé;
 • obsahuje pomlouvačné, urážlivé, hrozivé, obscénní materiály, materiály škodlivé pro nezletilé, materiály v rozporu s veřejnou slušností nebo materiály, které ohrožují ochranu nezletilých;
 • urážejí náboženské a kulturní zájmy ostatních uživatelů a/nebo zákazníků nebo jsou diskriminační jakýmkoli jiným způsobem;
 • jsou zaujaté nebo úmyslně nepravdivé;
 • porušují práva třetích stran, zejména autorská práva;
 • porušují platné zákony jakýmkoli jiným způsobem nebo představují trestný čin;
 • obsahují viry nebo jiné počítačové programy, které mohou poškodit software nebo hardware nebo zhoršit používání počítačů;
 •  jsou průzkumy nebo řetězové dopisy nebo přestrojená reklama;
 • slouží k sběru a/nebo využívání osobních údajů od ostatních zákazníků a/nebo uživatelů, zejména pro obchodní účely;
 • obsahují teroristický obsah.

Jste také povinni,

 • neprovádět ani nezveřejňovat žádné srovnávací testy nebo testy dostupnosti softwaru;
 • neprovádět ani zveřejňovat žádné testování výkonu nebo zranitelnosti softwaru bez předchozího písemného souhlasu společnosti Deutsche Automobil Treuhand GmbH a neprovádět ani zveřejňovat jakékoli zjišťování sítě, identifikaci portů a služeb, skenování zranitelnosti, prolomení hesla nebo testování vzdáleného přístupu služeb;
 • nepoužívat software k provádění kybernetické nebo těžby kryptoměn.

2            OPATŘENÍ PROTI NEVHODNÉMU CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ A JINÝCH UŽIVATELŮ

DAT může zejména přijmout následující opatření, pokud existují konkrétní náznaky, že zákazník a/nebo uživatel porušuje zákonná ustanovení, práva třetích stran nebo tyto podmínky používání platformy, nebo pokud má DAT jiný oprávněný zájem, zejména chránit ostatní zákazníky nebo uživatele:

 • varování zákazníků nebo uživatelů;
 • mazání detailů, obrázků atd.;
 • dočasné, částečné nebo trvalé blokování.

DAT může také trvale vyloučit zákazníka nebo jiného uživatele z aktivního používání SilverDAT (trvalé blokování), pokud při registraci uvedl nepravdivé kontaktní údaje, zejména nepravdivou nebo neplatnou
e-mailovou adresu, pokud způsobí značnou škodu jiným zákazníkům nebo pokud existuje jiný dobrý důvod.

Jakmile bude zákazník nebo jiný uživatel dočasně nebo trvale zablokován, nesmí nadále používat SilverDAT s jinými zákaznickými nebo uživatelskými účty a nesmí se znovu přihlásit.

3            KONTAKTNÍ MECHANISMUS PRO HLÁŠENÍ A NÁPRAVNÉ ŘÍZENÍ PODLE ČL. 16 dsA

Jakýkoli nelegální obsah v rá         mci SilverDAT můžete nahlásit zejména e-mailem info@dat-czech.cz.

Vaše oznámení musí obsahovat následující informace:

 • řádně odůvodněné vysvětlení, proč jsou dotyčné informace považovány za nezákonný obsah;
 • jasný údaj o přesném umístění elektronického úložiště těchto informací, jako je přesná URL adresa nebo adresy, nebo v případě potřeby další informace relevantní pro typ obsahu pro identifikaci nezákonného obsahu;
 • Vaše jméno a e-mailová adresa, pokud nejsou informace považovány za související s trestným činem uvedeným v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU;
 • Prohlášení, že v dobré víře věříte, že informace a prohlášení obsažená v oznámení jsou správné a úplné.
   

4            KONTAKTNÍ údaje v návaznosti na ČLÁNKy 11, 12 DSA

Následující e-mailová adresa slouží jako kontaktní bod pro orgány členských států, Komisi, subjekt uvedený v článku 61 DSA a uživatele služeb:
info@dat-czech.cz

Kontakt je možný v těchto jazycích: čeština, slovenština.