Όροι Χρήσης πλατφόρμας για τις υπηρεσίες "Φιλοξενίας" της σειράς προιόντων SilverDAT

«Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες» Ν. 5099/2024

Τελευταία ενημέρωση 16.4.2024

Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Πλατφόρμας περιέχουν διαδικασίες για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 και του Ν. 5099/2024 που θέσπισε
μέτρα εσωτερικού δικαίου για την πλήρη εφαρμογή στην εθνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες», L 277, εφεξής Πράξη).

Η Πράξη ρυθμίζει τους διαδικτυακούς ενδιάμεσους φορείς και πλατφόρμες, όπως αγορές, κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, καταστήματα
εφαρμογών και διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιών και καταλυμάτων. Κύριος στόχος της είναι η πρόληψη των παράνομων και επιβλαβών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και της παραπληροφόρησης. Προωθεί την ασφάλεια των χρηστών, προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και δημιουργεί ένα δίκαιο και ανοικτό περιβάλλον διαδικτυακών πλατφορμών. Οι διατάξεις αυτές σας αφορούν εφόσον χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή της σειράς προϊόντων SilverDAT, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας υποχρεούνται να θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που επιτρέπουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόσωπο να
τους ειδοποιεί σχετικά με την ύπαρξη στην υπηρεσία τους συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων τα οποία το πρόσωπο θεωρεί παράνομο περιεχόμενο.

Ειδικότερα:

1. ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε το SilverDAT και οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς - ανεξάρτητα από τη μορφή του - με νόμιμο τρόπο και να μην
χρησιμοποιείτε το SilverDAT για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση μηνυμάτων που είναι ή των οποίων η ανάρτηση (είναι):

- ανήθικη, πορνογραφική, ρατσιστική ή προσβλητική με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 

- περιέχουν δυσφημιστικό, προσβλητικό, απειλητικό, άσεμνο υλικό, υλικό επιβλαβές για ανηλίκους, υλικό που αντίκειται στη δημόσια αξιοπρέπεια ή υλικό που θέτει σε κίνδυνο την προστασία των ανηλίκων, 

- προσβάλλουν τα θρησκευτικά και πολιτιστικά συμφέροντα άλλων χρηστών ή/και πελατών ή εισάγουν διακρίσεις με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προκατειλημμένο ή εσκεμμένα αναληθές,

- παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, ιδίως τα πνευματικά δικαιώματα,

- παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή συνιστά ποινικό αδίκημα, όπως η κοινοποίηση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η παράνομη κοινοποίηση προσωπικών εικόνων χωρίς συναίνεση, η καταδίωξη στον κυβερνοχώρο,

- περιέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα υπολογιστή που μπορεί να βλάψουν το λογισμικό ή το υλικό ή να βλάψουν τη χρήση των υπολογιστών,

- είναι αλυσιδωτές επιστολές ή συγκαλυμμένες διαφημίσεις, ή εξυπηρετούν το σκοπό της συλλογής και/ή της χρήσης προσωπικών δεδομένων από άλλους πελάτες ή/και χρήστες, ιδίως για επιχειρηματικούς σκοπούς,

- περιέχουν τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Επίσης υποχρεούστε να μην πραγματοποιήσετε ή να αποκαλύψετε δοκιμές συγκριτικής αξιολόγησης ή διαθεσιμότητας του λογισμικού, να μην διεξάγετε ή
αποκαλύψετε καμία δοκιμή απόδοσης ή ευπάθειας του λογισμικού, αναγνώριση θύρας και υπηρεσίας, σάρωση ευπάθειας, διάρρηξη κωδικού πρόσβασης ή δοκιμή απομακρυσμένης πρόσβασης χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της DAT και να μην χρησιμοποιείτε το λογισμικό για δραστηριότητες που αφορούν κρυπτονομίσματα.

 

2. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η DAT μπορεί να λάβει τα ακόλουθα μέτρα εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ένας πελάτης ή/και χρήστης παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, δικαιώματα τρίτων ή αυτούς τους όρους χρήσης της πλατφόρμας ή εάν η DAT έχει άλλο έννομο συμφέρον, ιδίως για την προστασία άλλων πελατών ή χρήστες:

- Προειδοποίηση πελατών ή χρηστών,

- Διαγραφή λεπτομερειών, εικόνων κ.λπ.

- προσωρινή, μερική ή μόνιμη φραγή

Η DAT δύναται να αποκλείει οριστικά έναν πελάτη ή άλλο χρήστη από την ενεργή χρήση του SilverDAT εάν διαπιστώσει ότι έχει δώσει ψευδή ή μη έγκυρα στοιχεία
επικοινωνίας κατά την εγγραφή του. Μετά τον αποκλεισμό του ο πελάτης ή άλλος χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το SilverDAT από άλλους λογαριασμούς πελατών ή χρηστών.

 

3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο εντός της ψηφιακής Πλατφόρμας SilverDAT, χρησιμοποιώντας το αίτημα υποστήριξης που βρίσκεται
κάτω από τις Υπηρεσίες myDAT ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση info-hellas@dat.eu.

Η αναφορά σας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- μια επαρκώς τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων για τους οποίους θεωρείτε ότι οι επίμαχες πληροφορίες αποτελούν παράνομο περιεχόμενο·

- σαφή ένδειξη της ακριβούς ηλεκτρονικής τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών, όπως τον ακριβή ενιαίο εντοπιστή πόρου ή τους ακριβείς ενιαίους εντοπιστές πόρου, και, εφόσον είναι απαραίτητο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του παράνομου περιεχομένου προσαρμοσμένες στον τύπο περιεχομένου και τον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας φιλοξενίας·

- το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, με εξαίρεση την περίπτωση πληροφοριών που θεωρείται ότι αφορούν ένα από τα αδικήματα που
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·

- υπεύθυνη δήλωση σας που να επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες και οι ισχυρισμοί που περιέχονται σε αυτήν είναι ακριβείς και πλήρεις.


4. ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11, 12 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τα άρθρα 11 και 12 της Πράξης απαιτούν από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να ορίσουν ένα ενιαίο σημείο επαφής που θα επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με τους χρήστες στην Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή της Πράξης. Η ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το σημείο επαφής των αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής, του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 61 της Πράξης και των χρηστών των υπηρεσιών: info-hellas@dat.eu.

Η επικοινωνία είναι δυνατή στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.