ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Η DATHELLASE.Π.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») δηλώνει ότι   αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης να απασχολείται σε ένα  περιβάλλον εργασίας   χωρίς διακρίσεις, βία ή παρενόχληση και  δηλώνει την μηδενική ανοχή της σε οποιοδήποτε περιστατικό  διακριτικής μεταχείρισης, βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας, στο χώρο εργασίας  κατά τη διάρκεια της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής.  Για την πρόληψη και αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης, βίας ή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο της, η Εταιρεία  εφαρμόζει  τα μέτρα που προβλέπονται στο Μέρος II του Ν. 4808/2021 και  έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την διαχείριση  κάθε σχετικής καταγγελίας με αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και διακριτικότητα, διεξάγοντας διαδικασίες διερεύνησης εκάστης καταγγελίας, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση.

2. Ως  διάκριση  νοείται όταν ένα πρόσωπο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  (π.χ. φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ.) τυγχάνει μεταχείρισης λιγότερο ευνοϊκής  από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση. Βία και Παρενόχληση συνιστούν  οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς, πράξεις ή απειλές αυτών, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Επίσης, οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς, πράξεις ή απειλές αυτών,  που αποσκοπούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ` επανάληψη.

3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021, ήτοι  Διοίκηση και εργαζόμενους της εταιρείας, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, εργαζομένων  των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει και τρίτων που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την εταιρεία. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της εργασίας, ώστε να διασφαλίζονται τα αντίστοιχα  δικαιώματα των εργαζομένων.  Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των υποχρεώσεων  πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική, παρέχεται κάθε απαραίτητη συνδρομή σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης και  λαμβάνονται τα ανάλογα κατά περίπτωση  πρόσφορα μέτρα  προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Άρθρο 1.  Απαγορεύσεις.

1.1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκδήλωση κάθε μορφής διάκρισης, βίας και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της εργασίας ή σε σχέση με αυτή. Ενδεικτικά απαγορεύεται:

α) κάθε διακριτική μεταχείριση (ή εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης) σε βάρος εργαζομένου λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου,

β) κάθε μορφή στερεοτύπων και προκαταλήψεων, κάθε χρήση προσβλητικών εκφράσεων (ευθείες προσβολές, υπαινιγμοί,  διάδοση κακόβουλων σχολίων σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια, σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου), που προκαλούν υποτίμηση ή περιφρόνηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε ενώπιον τρίτων,  καθώς και οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα κάποιου (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, προσωπική ζωή,  εθνικότητα, πολιτισμική ταυτότητα, σεξουαλικά ή πολιτικά ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις) τα οποία ενδέχεται να  προκαλούν ντροπή ή αμηχανία,

β) κάθε μορφή απειλής, εξύβρισης ή απρεπούς συμπεριφοράς, με λόγο ή με έργο,  δημόσια ή κατ’ ιδίαν, άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής, ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό,

γ) η παρακολούθηση ή καταδίωξη,  η αποστολή  γραπτών μηνυμάτων, επιστολών και τηλεφωνημάτων με γενετήσιο ή προσβλητικό περιεχόμενο,  ο διαδικτυακός εκφοβισμός,  οι αγενείς  χειρονομίες,

δ) η  σεξουαλική παρενόχληση,  ιδίως  ανάρμοστη λεκτική/φραστική συμπεριφορά,  ανεπιθύμητη σωματική επαφή κάθε είδους,  σεξουαλικά σχόλια, αστεία και χειρονομίες, υποτιμητική γλώσσα με έμφυλο χαρακτήρα, ανήθικα και προσβλητικά σχόλια για το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, μεθόδευση συζητήσεων σε σεξουαλικά θέματα, περιγραφή σεξουαλικής ζωής μπροστά σε άλλα άτομα,  προτάσεις για σεξουαλικές  πράξεις, άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση  (αντεκδίκηση ή απειλή αντεκδίκησης) λόγω της απόκρουσης  σεξουαλικής παρενόχλησης ή λόγω της υποβολής καταγγελίας για   σεξουαλική παρενόχληση.

1.2. Δεν συνιστούν περιστατικό βίας και παρενόχλησης:

α) η άμεση εποπτεία εργαζομένων,

β) η λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ενός εργαζόμενου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης,

γ) η ανάθεση εργασιών και καθοδήγηση στο πώς και πότε πρέπει να γίνουν,

δ) αίτημα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών,

ε) η έγκριση ή άρνηση άδειας,

 στ)  αίτημα για τεκμηρίωση απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις,  

ζ) η ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου  και η παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση της εργασίας.

Άρθρο 2. Υποχρεώσεις της εταιρείας - Μέτρα Πρόληψης περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα  για την πρόληψη και αντιμετώπιση  περιστατικών  διακριτικής μεταχείρισης, βίας και παρενόχλησης.  Ειδικότερα, η  Εταιρεία οφείλει:

α) να εξετάζει ανά τακτά διαστήματα τους κινδύνους βίας  και  παρενόχλησης στην εργασία  και να μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου  εργασιακού περιβάλλοντος,

 β)   να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση,

γ) να παρέχει στους/στις εργαζομένους/ες  ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά την βία και την παρενόχληση  στον εργασιακό χώρο συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών, μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email, newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο,

δ) να ενθαρρύνει τους/τις εργαζόμενους/ες να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και στη διαμόρφωση φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους/ες τους/τις εργαζομένους/όμενες ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

ε)  να αναρτά στον χώρο εργασίας  ενημέρωση για  το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής,

στ) να παρέχει άμεση προστασία στον/στην κάθε εργαζόμενο/η που θεωρεί ότι υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση ή έχει υποστεί παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση καθώς και από πιθανές εκδικητικές ενέργειες εναντίον του/της, λόγω απόκρουσης παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή υποβολής καταγγελίας για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση

Άρθρο 3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των εργαζομένων.

3.1. Κάθε εργαζόμενος/η  δικαιούται:

α)  να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ευγένεια,

β) να μην γίνεται αποδέκτης βίαιης συμπεριφοράς, παρενοχλήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, δυσμενών διακρίσεων και  εκφοβισμού,

γ) να καταγγείλει οποιοδήποτε περιστατικό εκδήλωσης απαγορευμένης συμπεριφοράς στον χώρο της εργασίας, χωρίς να υποστεί δυσμενείς συνέπειες ή αντίποινα.

3.2. Κάθε εργαζόμενος/η υποχρεούται:

α) να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και όλες τις εφαρμοζόμενες και ισχύουσες διαδικασίες με σκοπό τόσο την προσωπική του προστασία, όσο και των λοιπών απασχολούμενων στην εταιρεία

β) να συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων,

γ) να απέχει από  κάθε εκδήλωση  κάθε διάκρισης, βίας και παρενόχλησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας,

δ) να διορθώνει  την συμπεριφορά του όταν αντιλαμβάνεται ότι ενοχλεί ή προσβάλει κάποιον συνάδελφο,

ε) να  αποκρούει με αποφασιστικότητα  κάθε παράνομη συμπεριφορά,

στ) να μην αγνοεί περιστατικά βίας και παρενόχλησης που υποπίπτουν στην αντίληψή του και να   ανακοινώνει άμεσα αυτά στον προϊστάμενό του

ζ) να συνεργάζεται σε περίπτωση διερεύνησης κάποιας καταγγελίας.  

3.3. Ειδικά, τα πρόσωπα Διοίκησης της Εταιρείας οφείλουν:

α) να μεριμνούν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής,

β)  να μην προβαίνουν οι ίδιοι στην εκδήλωση απαγορευμένων συμπεριφορών,  διαμορφώνοντας κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς,

γ) να ενεργούν άμεσα όταν λαμβάνουν γνώση κάποιας εκδήλωσης απαγορευμένης συμπεριφοράς,

δ) να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους/ες  να αναφέρουν τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, τα οποία υπέστησαν οι ίδιοι/ες  ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους.

Άρθρο 4.  Πρόσωπο αναφοράς - Υποχρέωση αμεροληψίας και εχεμύθειας

4.1.  Αρμόδιο για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής,  για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση του προσωπικού, καθώς και για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας,  είναι το εκάστοτε οριζόμενο από τη Διοίκηση της εταιρείας  «Πρόσωπο αναφοράς».    Το Πρόσωπο Αναφοράς:

α) επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και λαμβάνει μέτρα για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων για  τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους και την  ευαισθητοποίησή τους  για την πρόληψη και  αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης,

β)  επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας με στόχο την εκτίμηση  των παραγόντων  κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία για  την αποτροπή περιστατικών βίας και παρενόχλησης,

γ) λαμβάνει γνώση των καταγγελιών περιστατικών βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας της εταιρείας,  διερευνά διεξοδικά κάθε καταγγελία και συλλέγει οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα σχετικά με αυτήν,

δ) μεριμνά  με κάθε πρόσφορο μέσο  για την  υποστήριξη εργαζομένων βίας (περιλαμβανομένης ενδοοικογενειακής βίας, παρενόχλησης,

4.2. Το Πρόσωπο Αναφοράς υποχρεούται να διερευνεί την εκάστοτε εξεταζόμενη καταγγελία με εχεμύθεια και κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο. Ειδικότερα, δύναται να συνομιλεί με τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο, να εξετάζει μάρτυρες, να αιτείται την προσκόμιση εγγράφων που ενδεχομένως υφίστανται και από τα οποία αποδεικνύεται ότι έλαβε ή μη χώρα οιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης.  Απαγορεύεται πλήρως η δημοσιοποίηση ή γνωστοποίηση σε μη εμπλεκόμενα μέρη στοιχείων που αφορούν την εκάστοτε εξεταζόμενη καταγγελία. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν και την Διοίκηση της εταιρείας κατά το τελικό στάδιο λήψης μέτρων και αποφάσεων.

4.3. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εντός διαστήματος 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας,  το Πρόσωπο Αναφοράς υποβάλει έγγραφη αναφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, η οποία σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής συμπεριφοράς, περιλαμβάνει  εισήγηση  για τις κατάλληλες κυρώσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας γνωστοποιούνται στον καταγγέλλοντα και στον καταγγελλόμενο.

4.4. Σε περίπτωση που αποδειχθεί η τέλεση περιστατικού βίας και παρενόχλησης, η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προσώπου αναφοράς, στη λήψη ανάλογων μέτρων κατά του παραβάτη, που μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: α) τη σύσταση συμμόρφωσης, β) την αλλαγή της θέσης εργασίας, του ωραρίου, του τόπου και τρόπου παροχής εργασίας του, γ) την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας με την εταιρεία. Οι προβλέψεις της παρούσας Πολιτικής ισχύουν παραλλήλως  με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου και δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά του υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής, καθώς και  σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας.

 Άρθρο 5. Διαδικασία Υποβολής Καταγγελιών.

5.1.  Κάθε εργαζόμενος σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, δύναται να υποβάλει προφορική ή έγγραφη επώνυμη  καταγγελία προς το Πρόσωπο Αναφοράς της Εταιρείας.  Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-hellas@dat.eu , υπόψη κυρίου Σάββα Σιδηρόπουλο

5.2. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του προσώπου που προέβη στην εκδήλωση μίας μορφής απαγορευμένης συμπεριφοράς, καθώς και τα περιστατικά που έλαβαν χώρα.  Οι καταγγελίες και οι έρευνες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές, λαμβάνοντας υπόψη το απόρρητο των εμπλεκομένων.

5.3.  Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα θεωρούνται απαράδεκτες και θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του Ομίλου, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

Άρθρο 6. Δικαιώματα θιγομένων.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτήν, ο/η αποχωρών/ούσα υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως το «πρόσωπο αναφοράς» εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Επί πλέον, οι εργαζόμενοι/ες που αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζει η νομοθεσία (α. δικαίωμα δικαστικής προστασίας, β. δικαίωμα προσφυγής και υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ. αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του).

Άρθρο 7. Απαγόρευση Αντιποίνων - θυματοποίησης του καταγγέλλοντα.

 Απαγορεύεται η άσκηση αντιποίνων και θυματοποίησης του καταγγέλλοντα, ο οποίος, ως θιγόμενο πρόσωπο, διεκδίκησε τα δικαιώματά του και υπέβαλε έγγραφη καταγγελία σχετικά με περιστατικό βίας και παρενόχλησης. Η άσκηση αντιποίνων και η θυματοποίηση του καταγγέλλοντα αποτελούν σοβαρή παράβαση της παρούσας Πολιτικής και επισύρουν συνέπειες για τον ενεργούντα κατά τον τρόπο αυτόν.

Άρθρο 8. Συνεργασία με διοικητικές και δικαστικές αρχές.

 Σε περίπτωση που το θιγόμενο πρόσωπο έχει προβεί σε καταγγελία του περιστατικού βίας και παρενόχλησης ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα παρέχει οιαδήποτε αναγκαία βοήθεια, καθώς και στοιχεία που τυχόν διαθέτει προς τις αρμόδιες Αρχές.

Άρθρο 9. Προσωπικά Δεδομένα.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα  εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Τα δεδομένα  των εμπλεκομένων  υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά και με μόνο σκοπό να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.  Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της έρευνας που ξεκίνησε με βάση την εκάστοτε αναφορά.

Άρθρο 10. Δημοσιότητα. 

H παρούσα Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.datgroup.com/el-gr/dat-hellas-harassment-policy. pdf

Παράρτημα – Εξωτερικές Πηγές Πληροφόρησης

 Στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ • Καλέστε στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1555 (λειτουργεί 24/7)

Ελληνική αστυνομία • Καλέστε στο 100 (λειτουργεί 24/7)

Ενδοοικογενειακή βία • Καλέστε στο 100 (λειτουργεί 24/7). • Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε SMS στο 100. • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία www.astynomia.gr/index.php temid=421&lang

• Καλέστε στο 15900 (λειτουργεί 24/7) Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.): • Καλέστε στο 15900 (λειτουργεί 24/7) • Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε e-mail στο sos15900@isotita.gr

Χρήσιμες Ιστοσελίδες • isotita.grwomensos.gr