Warunki korzystania z platformy SilverDAT (usługi "hostingowe")

Stan: 16 lutego 2024 r.

Spis treści

§ 1 TREŚCI NIEZGODNE Z PRAWEM

§ 2 ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEWŁAŚCIWEMU ZACHOWANIU KLIENTÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

§ 3 MECHANIZM KONTAKTOWY W ZAKRESIE PROCEDUR ZGŁASZANIA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY O USŁUGACH CYFROWYCH (DSA)

§ 4 PUNKT KONTAKTOWY ZGODNIE Z ART. 11 i 12 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY O USŁUGACH CYFROWYCH (DSA)

Niniejsze Warunki korzystania z platformy zawierają postanowienia, procesy i powiadomienia dotyczące wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 (akt o usługach cyfrowych, zwany dalej "aktem o usługach cyfrowych"). Akt o usługach cyfrowych reguluje świadczenie niektórych cyfrowych usług pośrednich w UE i określa zasady dotyczące roli dostawców, a także wymogi dotyczące obowiązków w zakresie moderowania treści i przejrzystości. Postanowienia te mają zastosowanie tylko wtedy, gdy korzystają Państwo z aplikacji i usług produktów SilverDAT (zwanej dalej "SilverDAT"), która wchodzi w zakres aktu o usługach cyfrowych i dlatego oferuje możliwość przechowywania informacji przekazanych przez użytkownika w jego imieniu.

 

§ 1 TREŚCI NIEZGODNE Z PRAWEM

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z SilverDAT i wszelkich zamieszczonych przez niego treści - niezależnie od ich formy - w sposób zgodny z prawem i nie może używać SilverDAT do publikowania treści lub przesyłania wiadomości, które są lub których zamieszczanie (jest):

 • niemoralne, pornograficzne, rasistowskie lub obraźliwe w jakikolwiek inny sposób,
 • zawierają materiały zniesławiające, obraźliwe, zawierające groźby, obsceniczne, szkodliwe dla małoletnich, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zagrażające ochronie małoletnich,
 • obrażają interesy religijne i kulturalne innych użytkowników i/lub klientów lub są w jakikolwiek inny sposób dyskryminujące,
 • stronnicze lub celowo nieprawdziwe,
 • naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie,
 • naruszają obowiązujące przepisy w jakikolwiek inny sposób lub stanowią przestępstwo, takie jak udostępnianie zdjęć przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, bezprawne udostępnianie prywatnych zdjęć bez zgody, cyberstalking,
 • zawierają wirusy lub inne programy komputerowe, które mogą uszkodzić oprogramowanie lub sprzęt komputerowy lub utrudnić korzystanie z komputerów,
 • są ankietami, łańcuszkami lub ukrytą reklamą, lub
 • służą do zbierania i/lub wykorzystywania danych osobowych innych klientów i/lub użytkowników, w szczególności w celach biznesowych,
 • zawierają treści o charakterze terrorystycznym.

Użytkownicy są również zobowiązani do:

 • nie przeprowadzać ani nie ujawniać żadnych danych porównawczych ani testów dostępności oprogramowania,
 • nie przeprowadzać ani nie ujawniać żadnych testów wydajności lub luk w zabezpieczeniach oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Deutsche Automobil Treuhand GmbH, a także nie przeprowadzać ani nie ujawniać żadnych testów wykrywania sieci, identyfikacji portów i usług, skanowania luk w zabezpieczeniach, łamania haseł lub testowania zdalnego dostępu do usług,
 • nie używać oprogramowania do wydobywania kryptowalut lub cyberataków.

 

§ 2 ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEWŁAŚCIWEMU ZACHOWANIU KLIENTÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

DAT może w szczególności podjąć następujące środki, jeśli istnieją konkretne przesłanki, że klient i/lub użytkownik narusza przepisy ustawowe, prawa osób trzecich lub niniejsze warunki korzystania z platformy, lub jeśli DAT ma inny uzasadniony interes, w szczególności w celu ochrony innych klientów lub użytkowników:

 • ostrzeganie klientów lub użytkowników,
 • usuwanie szczegółów, obrazów itp.,
 • tymczasowe, częściowe lub stałe zablokowanie.

DAT może również trwale wykluczyć klienta lub innego użytkownika z aktywnego korzystania z SilverDAT (trwała blokada), jeśli podał fałszywe dane kontaktowe podczas rejestracji, w szczególności fałszywy lub nieprawidłowy adres e-mail, jeśli wyrządzi znaczną szkodę innym klientom lub jeśli istnieje inna ważna przyczyna.

Gdy tylko klient lub inny użytkownik zostanie tymczasowo lub na stałe zablokowany, nie może już korzystać z SilverDAT z innych kont klientów lub użytkowników i nie może się ponownie zalogować.

 

§ 3 MECHANIZM KONTAKTOWY W ZAKRESIE PROCEDUR ZGŁASZANIA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY O USŁUGACH CYFROWYCH (DSA)

Wszelkie nielegalne treści w SilverDAT można zgłaszać, w szczególności korzystając z prośby o wsparcie w ramach usług myDAT lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@datpolska.pl

Powiadomienie musi zawierać następujące informacje:

 • należycie uzasadnione wyjaśnienie, dlaczego dana informacja jest uznawana za treści niezgodne z prawem,
 • wyraźne wskazanie dokładnego miejsca elektronicznego przechowywania tych informacji, takich jak dokładny adres URL lub adresy URL, lub, w razie potrzeby, dalsze informacje istotne dla rodzaju treści w celu zidentyfikowania nielegalnych treści,
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, chyba że uznaje się, że informacje te odnoszą się do przestępstwa, o którym mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,
 • świadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, że informacje i oświadczenia zawarte w zgłoszeniu są poprawne i kompletne.

 

§ 4 PUNKT KONTAKTOWY ZGODNIE Z ART. 11 i 12 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY O USŁUGACH CYFROWYCH (DSA)

Poniższy adres e-mail jest punktem kontaktowym dla organów państw członkowskich, Komisji, organu, o którym mowa w art. 61 DSA, oraz użytkowników usług: kundendienst@dat.de

Kontakt jest możliwy w językach: niemieckim, angielskim.

Możesz również sprawdzić i zmienić swoje aktualnie wybrane ustawienia plików cookie dla tej witryny internetowej, klikając na poniższy link:
Otwórz Cookie-Box